coa
From Merkelbeek to Märckelbach:
A Social History with Deep Roots

being cobbled together by Henry K van Eyken
for Elisabeth H., Marc, Elisabeth G., Eric, Adriana, & whomever may come ...
in memory of Adriaan Märckelbach (1896-1965)


May 16, 2012
Database for the Maastricht branch   
2

Name: Johannes Heinrich Markelbach, formerly (or taken on the identity of) Johann Georg Samuel Markelbach      ID: c.1.
Parents of Johann Georg Samuel Markelbach: Peter Merckelbach; & Anna Catharina NN.
Born: 11-12-1727, Großalmerode.
Died: 6-2-1795, Alkmaar.
Partner: Klazina Schmitz.
Partner died: 17-4-1795.
Married: 18-11-1753, Maastricht.
• Notes:
On 24-8-1753, Johann Heinrich was registered in Maastricht as born in Hessen. He had enlisted for militairy service in Nassau-Dietz to serve in the Dutch regiment Oranje-Nassau II. He was moved from garrison to garrison: Leeuwarden, Tholen, Nijmegen, Breda, and Arnhem. An entry in the records of the Nederlands Hervormde (Dutch Reformed) church in Tholen that attests to the baptism of his son, Johann George, on 7-3-1759, lists the parents' names as Johannes Merckelback and Klasina Schmits. Other documents list them as Johannes Marckelbach and Klasina, or Clasina, Smit. Further details in
chapter 4, The elusive "Soldier of Orange".
• Sources:
Descendants (chart and list): Ref. 1, Ref. 2. Vital stats: Ref. 3, Ref. 4, Ref. 5, Ref. 6. History: Ref. 7. Garrisons: Ref. 8, Ref. 9.
up   c.1.


advertisementAdvertisement in Utrechtsche courant of 07-03-1798. (Source.)

Name: Frederik Cerjacus Marckelbach      ID: c.1.1.
Parents: Johannes Marckelbach & Klasina Smit.
Baptized: 14-3-1755, Westerkerk (Ned. Herv.), Leeuwarden.
Died: 1799, Rhenen.
Partner: Hermina de Wit.
Partner's parents: Gerrit de Wit & Anna van Mouwrik.
Partner baptized: 13-3-1757.
Partner died: 5-5-1844, Rhenen.
Married: 4-4-1779, Rhenen.
• Notes:
Home address: Koningsstraat 212, Rhenen. Other names on civic records: Fredricus Cerjacus Marckelbach, Frederik Cerjacus Märckelbach, Fredrik Gerjacus Marckelbach; Herremina de Wit.
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1, Ref. 2. Vital stats: Ref. 3.
up  c.1.1.


Grote Jacobijner Kerk, LeeuwardenGrote Jacobijner Kerk in Leeuwarden. Construction began around 1275 as part of a Dominican Abbey. The Dominicans were also called Jacobins. From 1578, this church served both the Roman Catholic and Protestant communities until the Catholic religion was officially abandoned in the Province of Friesland. A number of members of the House of Orange are buried in this church. This church as well as the Westerkerk served the Dutch Reformed community at the time of Cerjacus and Valentinus Marckelbach. (Source)

Name: Valentinus Cornelius Markelbach      ID: c.1.2.
Parents: Johannes Marckelbach & Klasina Smit.
Baptized: 26-1-1757, Jacobinakerk (Ned. Herv.), Leeuwarden.
• Notes:
Fredericus and Valentinus, both born in Leeuwarden, are reportedly baptized in different churches, the Westerkerk and the Jacobinakerk.
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1, Ref. 2.
up   c.1.2.


Name: Johan George Merckelbach      ID: c.1.3a.
Parents: Johannes Merckalback & Klasina Schmits.
Baptized: 7-3-1759, Ned. Herv. Church, Tholen.
Witnesses: Johann George Rotter & Elisabeth Rotterin.
Died: 2-9-1846, Diemen.
Partner: Gerarda Catharina Borgstern.
Partner born: Culemborg.
Partner died: ~1799, Culemborg.
Married: 19-8-1788, Culemborg.
• Notes:
Baptized in the Nederlands Hervormde church in Tholen, he later became a member of the Hervormde communities of Arnhem (1780), Amsterdam (1781-1788), and Culemborg (1789). Although wedding arrangements were begun in August of 1788, the ceremony was delayed until 12-11-1788 due to a long-term illness of the bride, Gerarda Catharina Borgstein. When in Amsterdam, he is known to have lived on the Paardenstraat. He seems to have lived briefly in Wijk bij Duurstede. A 1792 record shows that George Merkelbach was a saddle maker in Culemborg. In 1811 he was a bailiff. Other names of spouse: Gerarda Catharina Borgstein, Catharina Borghstijn.
Rudolf M. writes that the boy was named after his godfather, Johann George Rotter.
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1, Ref. 2. Vital stats: Ref. 3, Ref. 4, Ref. 5, Ref. 6, Ref. 7. Religion: Ref. 8, Ref. 9, Ref. 10. Trade: Ref. 11, Ref. 12.
up   c.1.3a.


Name: Johan George Merckelback      ID: c.1.3b.
Parents: Johannes Merckalback & Klasina Schmits. Baptized: 7-3-1759, Ned. Herv. church, Tholen.
Died: 2-9-1846, Diemen.
Partner: Alida van Deventer.
Partner died: 1813/"15?.
Married: 18-11-1802.
• Sources:
X-ref. Vital stats: Ref. 1, Ref. 2.
up   c.1.3b.


Name: Hendrika Clasina Marckelbach      ID: c.1.3a.1.
Parents: Johan George Merckelbach & Gerarda Catharina Borgstern.
Born: 4-11-1789, Culemborg.
• Sources:
Pedigree:
Ref.
up   c.1.3a.1.


Name: Johannes Hendricus Markelbach      ID: c.1.3a.2.
Parents: Jean George Markelbach & Gerarda Catharina Borgstein.
Born: 3-3-1791, Culemborg.
Died: 4-11-1836, Culemborg.
Partner: Grietje (Margaretha) de Ruyter.
Partner born: 3-3-1791, Culemborg.
Married: 18-12-1814, Culemborg.
• Notes:
He was a pharmacist. He lived for some time in Medemblik where two of his children were born, then returned to Culemborg. Records of the Nederduits Reformed church show he registered as a member in July of 1819. After his death, Grietje took charge of the pharmacy. The marriage is registered under the names Johannes Hendrikus Markelbach and Grietje Ruiter; their names on the record of his death are Johannes Hendrikus Merckelbach and Grietje Ruijter. A Columborg census of 1830 states that there are eleven people living in house no. 661, located on Markt: Johannes Hendricus Marckelbach, 38; Grietje Ruijter, 40; Jean George, 11; Dirk Hendricus, 9; Johannes Andreas, 4; Christophffel Anthonie, 10 months; Gerarda Catharina, 14; Hendrika, 4; Margaretha 2; and a housemaid, Merietja (?) de Raad. The 1830 census further lists a number of families living in house no. 668, among them three Marckelbachs: the widower Jean George, 70; Philippina Carolina, 23; and Frederika Wilhelmien, 18. Another Culemborg census (~1839) lists as living in house no. 661, located on Markt: Grietje Ruijter, 50 (wed. of J.H. Marckelbach); Jan Ruijter, 23; Chrfl Antonie, 10; Gerarda Catharina, 28; Hendrika, 14; Margaritha, 12.
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1. Vital stats: Ref. 2. Religion: Ref. 3. Census: Ref. 4.
• In the news: NOTIFICATIE
CULENBORG den 26 Augustus. Heden middag hadden wy hier, in de Luthersche Kerk; het Jaarlyks, voor yder weldenkenden Mensch- en Kindervriend', zoo aangenaam Letterfeest. De plegtigheid werd geopend door den Heer W.H. Beltjes, daartoe vriendelyk verzogt, met een aangenaam Orgelmuzyk. Daarop beklom een der Scholarchen. de Wel-Eerw. Heer C. Fortuyn, den Predikstoel en deed een kort, doch zeer gepast en treffend vertoog over de wederzydsche pligten van Ouders, Leermeesters en Kinderen; waarna Heeren Scholarchen, aan de jonge Lieden van ons florisant Stads Leer- en Kostfchool, onder directie van B. Batenburg, dewelke by het Jaarlyks Schoolëxamen, in ieder byzonder vak van onderwys, als: Aardrykskunde, Vaderlandsche Historie, Fransche, Hoog- en Nederduitsche Taal, Reken-, Schryf- en Leeskunst, Godsdienst en Zedekunde, of wel door een deugdzaam gedrag en naarstigheid het meest hadden uitgemunt, de welverdiende Eerepryzen hebben uitgedeeld, als aan S.C. Teessen, J. Beltjes, G. Wynen, ... , J.H. Marckelbach, ... , allen van hier; G. Hondius, van Amersfoort; J.W.F. Snetblage, van Deijl; .... Vervolgens reciteerde, met de uiterste bevalligbeid, de jonge Heer G. Wynen , een Dichtstuk, uit naam van alle zyne bekroonde Medeleerlingen, om Schoolarchen te bedanken, hetgeen met algemeene toejuiching werd aangehoord.- Deze plegtigheid werd besloten met een levendig Muzykstuk, en de Vergadering, die zeer luisterryk was, scheidde met de zichtbaarste bewyzen eener vrolyke weltevredenheid. (Rotterdamse courant, 31-08-1802.)
• Advertisement:
Parents or guardians, being inclined to place their son or charge in a pharmacy, with or without room and board, under agreeable conditions, or someone with some experience report in person or post-paid letters to J.H. Marckelbach, pharmacist in Culemborg. (Opregte Haarlemsche Courant, 15-6-1819.)
• Advertisement:
JOHAN PHILIP ACKERLIN, te Botlerdam, Fabriekant van EAU DE COLOGNE, geoctroijeerd door Z.M. den Koning der Nederlanden, heeft het genoegen zijnen Landgenooten te herinneren , dat de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van Nijverheid, te Haarlem, na de naauwkeurigste proefnemingen, zijn Fabrikaat de Zilveren Mé;daille heeft toegewezen. Dit voldingend bewijs van de goede qualiteit zijner EAU DE COLOGNE, zal ongetwijfeld aan de toenemende belangstelling zijner landgenooten in zijne onderneming bevorderlijk zijn. Hij vleit zich, dat eene onbevooroordeelde vergelijking van zijne Eau de Cologne, met die der beste Keulsche Fabrieken, het ONPARTIJDIG oordeel van bovengemelde Maatschappij volkomen staven zal. – Op dien grond mag hij billijk van zijne Landgenooten verwachten, dat zij het Nationaal Product verre den voorrang zullen geven boven hel vreemde. Wat den prijs betreft herinnert hij, dat die gesteld is: de 1e. qualiteit à f 3.25 per Kistje en 60 Cts, per Feschje; de 2e qualiteit à f 2.50 per Kistje en 50 Cts, per Feschje; terwijl het ieder, die in Keulen de zoogenaamde echte Eau de Cologne, zich heeft aangeschaft, bekend is, dat dezelve aldaar tegen hooger prijs dan hier te lande, bij de meeste debitanten verkocht wordt. Bij het aanvankelijk wel slagen zijner onderneming is het niet vreemd, dat onderscheidene debitanten in Eau de Cologne pogingen aanwenden om het builenlandsch Fabrikaat boven het zijne te verheffen. Die pogingen zullen echter haar doel missen bij alle vrienden van Nederlandsche Welvaart en Nijverheid, wanneer zij proefondervindelijk dezelve zieu gelogenstraft. Aan de Fabriek zelve wordt alleen in het groot, voor verzendingen naar Buitenslands afgeleverd. In eene plaats, waar tot hiertoe nog geen Depot gevestigd is, verzoekt hij diegenen, die zulks zouden willen bekomen, dienaangaande hun verlangen Portvrij in te zenden; terwijl reeds op de volgende plaatsen zijne EAU DE COLOGNE, tot de voornoemde Prijzen, verkrijgbaar gesteld is bij de Heeren: J.H.D. Schermers, aan dé Draaibrug, bij de Beurs en F. Steenhaut, op de Hoogstraat, te Rotterdam; ... de Wed. J. H. Marckelbach, te Culenborg; .... L.C. Vermande, te Medemblik; .... (Algemeen Handelsblad, 04-08-1840.)
up   c.1.3a.2.


Name: Grada [Gerarda] Catharina Marckelbach      ID: c.1.3a.2.2.
Parents: Johannes Hendricus Marckelbach & Grietje Ruijter.
Born: ~1815, Culemborg.
Partner: Simon Petrus van Beek.
Partner's parents: Jacob van Beek & Maria van Nooij.
Partner born: ~1810, Amsterdam(?.)
Married: 28-4-1843, Culemborg.
• Notes:
Groom is clerk. Other records list the bride's name as Gerarda Catharina Marckelbach, or Märckelbach. The Culemborg census of ~1839 shows that a Gerarda Catharine, age 28, was living with her family, but Grada would then have been about 24 years old. In March of 1843, Gerarda Catharina is removed from the membership roll of the Nederduits Hervormde church because she is leaving for Amsterdam.
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1 (error). Vital stats: Ref. 2. Religion: Ref. 3. Census: Ref. 4, Gelderland archief.
• Advertisement:
Getrouwd: SIMON PETRUS VAN BEEK, van Amsterdam , en GERARDA CATHARINA MARCKELBACH, van Culenborg. Culemborg, 28 April 1843. Algemeen Handelsblad, 29-04-1843.)
up   c.1.3a.2.2.

   Name: Jacob van Beek      ID: c.1.3a.2.2.1a.
   Parents: Simon Petrus van Beek & Gerarda Catharina Märckelbach.
   Born: ~1844, Amsterdam.
   Partner: Sophia Frederica Amalia Landweer.
   Partner's parents: Wilhelm Landweer & Maria Elisabeth Evelein.
   Partner born: ~1844, Amsterdam.
   Married: 8-2-1872, Nieuwer-Amstel.
   • Notes:
   Pork butcher. Father of the bride a bureaucrat.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref.

   Name: Jacob van Beek      ID: c.1.3a.2.2.1b.
   Parents: Simon Petrus van Beek & Gerarda Catharina Marckelbach.
   Born: ~1844, Amsterdam.
   Partner: Jacoba Anna Christina Watjon.
   Partner's parents: ? & Margaretha Angeneta Watjon.
   Partner born: ~1854, Amsterdam.
   Married: 21-11-1895, Amsterdam.
   • Notes:
   Pork butcher.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref.

   Name: Johannes Hendrikus van Beek      ID: c.1.3a.2.2.2.
   Parents: Simon Petrus van Beek & Gerarda Catharina Marckelbach.
   Born: ~1852, Nieuwer-Amstel.
   Partner: Elisabeth Alida Kouw.
   Partner's parents: Jan Kouw & Margaretha Maria Smits.
   Partner born: ~1853, Nieuwer-Amstel.
   Married: 14-6-1876, Nieuwer-Amstel.
   • Notes:
   Laborer.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref.


Name: Jan Ruiter Marckelbach      ID: c.1.3a.2.3.
Parents: Johannes Hendrikus Marckelbach & Grietje Ruiter.
Born: 12-12-1816, Medemblik.
Died: 22-4-1854, Culemborg.
• Notes:
Pharmacist. Coming from Amsterdam, he joins the Nederduits Hervormde community in October of 1836. The church records show he left in 1739 for Nijmegen, from January till October in 1737. The Culemborg census of ~1739 records him then living at his mother's address.
Both the Culemborg census and the record of his death indicate that he must have been born around 1816, not in 1814.
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1. Vital stats: Ref. 2. Religion: Ref. 3. Census: Ref. 4.
up   c.1.3a.2.3.


Obituary (Het nieuws van den dag: kleine courant, Sept. 1, 1897.)

Name: Jan George Märckelbach      ID: c.1.3a.2.4a.
Parents: Johannes Hendrikus Marckelbach & Grietje Ruiter.
Born: 5-2-1818, Medemblik.
Died: 7-1-1897, Lochum.
Partner: Pouline Caroline Bagman.
Partner's parents: Giesberts Matthias Bagman & Maria Cecilia Carolina Auwers.
Partner born: ~1814, Aurich (Germany).
Partner died: 13-1-1853, Harderwijk.
Married: 30-4-1846, Harderwijk.
• Notes:
Pharmacist; known to gather his own herbs in nearby woods. Names on other documents: Jan George Merckelbach, Jan George Marckelbach, Jean George Märckelbach; Carolina Paulina Bagman, Caroline Pauline Bagman.
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1. Vital stats: Ref. 2, Gelderland archief.
• Advertisement:
De Onderzochte ECHTE BERGER LEVERTRAAN, van LOBRY & PORTON, te Utrecht, wordt afgeleverd à 30 Cents de Halve en à 6O Cents de Geheele Wijn- Flesch, bij de navolgende HH. Apothekers, enz. Amsterdam, Jb. Folk, Buitenkant bij de Kweekschool; C. S. Alting, Gelderse Kade; H. J. Oostveen, Singel bij de Gasthuismolenst. Alkmaar, W. Schut & Zoon. Arnhem, B. Miedema. Amersfoort, C. B. Kok. Barneveld, J. H. Gerritsen. Bergen-op-Z., Augustijn & la Rivière. Boxmeer, P. Mulsaers. Breukelen, A G. Hodenpijl. Bodegraven, C. van Rijn. Culenborg, J.R. Markelbach. ... P.S. Armeninrichtingen, enz., genieten op regtstreeksche aanvragen behoorlijk Rebat. Alle aanvragen FRANCO. (Algemeen Handelsblad, 13-11-1848.)
• Advertisement:
DE ECHTE BERGER LEVERTRAAN VAN LOBRY & PORTON, TE UTRECHT. Welke steeds door den Hooggeleerden Heer Prof: G. J. MULDER, onderzocht wordt, is verkrijgbaar à 30 Cts. de Halve en à 60 Cts. de Geheele Wijnflesch, bij de navolgende Heeren: ... Culemborg, J. H. Markelbach. .... Alle Flesschen ziju behoorlijk verzegeld en voorzien van eigenhandig geteekende Etiquetten. Alle aanvragen voor de overige Steden des Rijks moeten FRANCO geschieden. (Algemeen Handelsblad, 03-10-1849.)
• Advertisement:
ECHTE GENEESKRACHTIGE BERGER LEVERTRAAN. DE ONDERGETEEKENDEN hebben de eer te berigten, dat de door Z M. Geoctroijeerde, van Stank bevrijde, Echte Geneeskrachtige LEVERTRAAN, zoo als Blanke, Bruin Blank en Bruine, bij Heele en Halve Flesschen, is verkrijgbaai gesteld in de meeste Plaatsen van ons Rijk, als: Te ... Harderwijk, Markelbach.... N.B. Deze TRAAN zal niet dan in Flesschen, met een Stempel in het Glas, en Verzegeld worden afgegeven; een bijdezelfde af te geven Berigt zal omtrent bet Gebruik en voortreffelijkheid deze TRAAN voldoende inlichtingen geven. Degenen welke zich van een DEPOT wenschen te voorzien, ter Stede waar dezelve nog niet gevestigd is gelieve zich, met Franco Brieven, ten Kantore op den Amstel, No. SO aan te melden. (Algemeen Handelsblad, 15-07-1850.)
• Advertisement:
ODONTALGICUM. Heilzaam Geneesmiddel tegen de hevigste Kiespijn, van H. P. van DIEST, te Nijkerk op de Veluwe. Dit uitmuntende Middel, hetwelk den menigvuldigen lijders aan gemelde pijn hoogst welkom zal zijn en volkomen aan het doel beantwoordt, wordt afgeleverd à75Cts het Flesche, met berigt omtrent het gebruik, bij de Heeren: Amsterdam, J. RUYS Thz. Alkmaar, W. Schut en ZOON. Amersfoort, C.B. KOK. Culenborg, J.M. MARCKELBACH. Delft, A. VAN ALPHEN. Dordrecht, J. VETH. Enkhuizen, DE KONINGH ROLDANUS en ZOON. Hoorn, H. VAN WAESBERGE. Middelburg, J.M. HENDRIKSEN. Rotterdam, F E. VAN SANTEN KOLF. Tiel, ULFELDER. Utrecht, J.M. PORTON. (Algemeen Handelsblad 11-1-1850.)
• Advertisement:
HET KOORTSGENEESMIDDEL van Doctor DE LESPINASSE, te Vaassen, dat geene schadelijke bestanddeelen bevat, is ALLEEN verkrijgbaar door bemiddeling van de HH. W.J. VAN HULSTEYN, Warmoesstraat over de Armsteeg, M 452, eenig Dépôthouder te Amsterdam: K. Th. DE BREUK, Chimist, te Haarlem. ... J.G. MARCKELBACH, Apoth., te Harderwijk.... Brieven Franco, uitgezonderd van Heeren Apothekers. (Algemeen Handelsblad, 20-03-1860.)
• Advertisement:
Engelsche Gezondheidsspillen, BEROEMD ONDER DEN NAAM VAN ENGELSCHE GAL-, SLIJM- EN MAAGPILLEN. Door eene meer dan 25jarige ondervinding worden deze pillen gebruikt, daar zij boven vele de voorkeur verdienen: dagelijks ontvangen wij hiervan de bewijzen, hare werking is zacht, zij drijven de gal en het slijm af, versterken de maag en bevorderen de gezondheid. Doosjes van 25 cents, dubbele voor 40 cents. Verkrijgbaar bij onderstaande Apothekers te ... Harderwijk, J.G. Markelbach. ... (Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant: staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad, 12-03-1866.)
• Advertisement:
URBANUSPILLEN. Volgens liet Oude en Echte Recept bereid, Zijn zacht Laxerend, Bloedzuiverend en Slijmafdrijvend; zijn bijsonder dienstig tegen Ongesteldheden der Maag, bevorderen de Spijsvertering, nemen de Duizeligheid weg en zijn zeer heilzaam tegen de Gal en Scherpte in het Bloed. Door het vermeerderd Debiet, tegen den verminderden Prijs van 30 Cents het verzegelde Doosje met Berigt verkrijgbaar gesteld bij de HH. Apothekers: ... Harderwijk, J.G. Markelbach. ... (Algemeen Handelsblad, 03-04-1867.)
• Advertisement:
MAAGVERSTERKENDE SLIJMAFDHIJVENDE PILLEN. Deze vermaarde Pillen hebben de eigenschap de Maagpijn en de Slijm weg te nemen en den aanwas van Gal te voorkomen; de bijzonder gunstige werking die zij op de maag uitoefenen, doet de spijsvertering bevorderen en den eetlust opwekken. Als zuiveringsen purgeermiddel knnnen deze Pillen niet genoeg aanbevolen worden, daar zij door hunne zachte werking volstrekt geen onaangenaam gevoel veroorzaken en men in staat blijft zijne gewone bezigheden te verrigten. Het verzegelde doosje met gebruiksaanwijzing is, à 27½ CENT verkrijgbaar gesteld bij de HH. Apothekers: ... Harderwijk, J.G. Markelbach. ... (Algemeen Handelsblad, 24-04-1867.)
up   c.1.3a.2.4a.


Name: Jan George Marckelbach      ID: c.1.3a.2.4b.
Parents: Johannes Hendrikus Marckelbach & Grietje Ruiter.
Born: 5-2-1818, Medemblik.
Died: 7-1-1897, Lochum.
Partner: Elsje Regina van Daalen.
Partner's parents: Adrianus van Daalen & Reintjen Arendsen.
Partner born: 28-06-1820, Harderwijk.
Married: 17-4-1856, Harderwijk.
• Notes:
Pharmacist.
Family's religion: Ned. Herv.
Address: 29 Smeepoortstaart (census 1862-1870). Lived at same address: Gerritje Jacobsen (servant?).
• Sources:
X-ref. Pedigree: Ref. 1. Vital stats: Ref. 2, Gelderland archief.
• For mentions in the press, see under first marriage, above.
up   c.1.3a.2.4b.


Name: Maria Cicilia Carolina Marckelbach      ID: c.1.3a.2.4a.1.
Parents: Jan George Marckelbach & Carolina Paulina Bagman.
Born: 28-8-1847, Harderwijk.
• Sources:
Vital stats:
Ref.
up   c.1.3a.2.4a.1.


Name: Johannes Hendrikus Märckelbach      ID: c.1.3a.2.4a.2.
Parents: Jean George Märckelbach & Caroline Pouline Bagman.
Born: 4-7-1849, at his home, Smeepoort Straat, Harderwijk.
Died: 1912, 's-Gravenhage (The Hague).
Partner: Margaretha Foséa Kruijt.
Partner's parents: Maarten Kruijt & Adriana Josephine Offenhaus.
Partner born: 23-5-1871, 's-Gravenhage.
Partner died: 29-5-1925, Baarn.
Partner interred: "Nieuwe Eik en Duinen", 's-Gravenhage.
Married: 28-5-1891, 's-Gravenhage.
• Notes:
In 1875, he lived in 's-Hertogenbosch (address: Kruisstraat 1875); he was then a 2nd lt-quartermaster with "the" 2nd batallion.
He was a 1st Lt, quartermaster when he married, which was witnessed by J. M. Vrolijk, fine painter; W.F. van Hoogstraten, 1st lt artillery; D. van Grootveldt, medical doctor; J.W. Wolderbaek, captain, grenadiers.
He eventually became a lt.col. He lived in 's-Gravenhage (The Hague) on the Laan van Meerdervoort. After his brother Gijsbert Matthijs's death in 1906, he was named a guardian to Gijsbert's children. He is remembered in this role for his severe demeanor.
At the time of his death, in 1912, he served as an officer of a literary association, "Oefening Kweekt Kennis."
Partner remarried 25-5-1895 in 's-Hertogenbosch with Adrianus Johannes Marinus ter Laag; her move form Den Haag was officially recorded on 25-5-1895. No record of divorce from Johannes Hendrikus has yet been found. Her child, Jean George moved with her, but it is on record that in August of the same year he moved back to 's-Gravenhage and that in 1907 he attended Gymnasium in the same place. She and her son are listed as Ned. Herv.
• Sources:
Vital stats:
Ref.
Marriage record.
• In the news: Binnenlandsch Nieuws
De Minister van Oorlog brengt ter kennis van het leger, dat het den Koning heeft behaagd, bij onderscheidene besluiten: ... en J. H. Markelbach, van het 1e reg. vest.-art.: 8e reg., tot 2en luit.-kwartierm., .... (Het nieuws van den dag: kleine courant, 26-01-1875.)
• In the news: LEGER
Overgeplaatst bij het 1e reg. inf. ... den 2e luit.-kwartierm. J.H. Marckelbach, van het 5e reg. inf. (Algemeen Handelsblad, 08-11-1876.)
• In the news: Besluiten en Benoeming
Bij koninklijk besluit van 30 April ll. zijn benoemd bij het personeel der militaire administratie, bij de kwartiermeesters: ... in hun rang overgeplaatst bij het regiment grenadiers en jagers de 1ste luitenant-kwartiermeester J.H. Märckelbach, van het 1ste ... reg. infanterie. (Algemeen Handelsblad, 03-05-1879.)
• In the news: Vervolg Nieuwstijdingen
De commissie, belast met het afnemen van het schriftelijk gedeelte van het officiers-examen, bestaat uit den generaal-majoor Netscher, inspecteur van het militair onderwijs, president, de kolonel van het Oost-Ind. leger Meijer, de luitenant-kolonels der infanterie Heijmans en Hardenberg; de majoor der cavalerie Jhr. Teding van Berkhout, de maj. der art. Jhr. Alting von Gensau en de kapt. der art. Borel, benevens de kapt. der inf. Engelbregt, adj. van den insp. van het mil. onderwijs, als secretaris. De examinatoren zijn de 1e luits. der inf. Francke en Wichers, de 1e luit. der cav. Lagerwerff, de 1e luit. der art. Van Heulen, en de 1e luit.-kwartiermeester Märckelbach. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 28-09-1881.)
• In the news: MARINE EN LEGER
De officieren van het regiment grenadiers en jagers, die deel zullen nemen aan het toelatingsexamen voor de 2de afdeeling der Krijgsschool, zijn voor den krijgskundigen cursus de 1ste luits. W.J. Van der Hoeven en J.C. Van Teylingen, en voor den intendance-cursus de 1ste luits.-kwartierm. J.H.K.M. van Kesteren en J.H. Märckelbach. (Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 25-04-1882.)
• In the news: Binnenlandsch Nieuws
23 Mei. Aan het examen tot toelating op den intendanten-cursus zal worden deelgenomen door de 1e luitenants-kwartiermeester B.G. Verselewel, De Witt Hamer, van het ministerie van oorlog, J.H.K.M. van Kesteren en J.H. Märckelbach, beiden van het regiment grenadiers en jagers, en A. A. Kleijnhens, van het 1e regiment veld-artillerie. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 24-05-1882.)
• In the news: Getrouwd
28 Mei: J.H. Märckelbach en M.P. Kruijt, Den Haag; ... (Het nieuws van den dag: kleine courant, 30-05-1891.)
• In the news: Bevallen
28 Mei: ... Märckelbach, geb. Kruijt, Z., Den Haag; ... (Het nieuws van den dag: kleine courant, 31-05-1893.)
• In the news: Binnenland
1 Febrnari.—Benoemd bij het personeel der militaire administratie: a. bij de kwartiermeesters, tot kapitein-kwartiermeester bij het 2de regiment infanterie, de eerste-luitenant-kwartiermeester J.H. Märckelbach, van het regiment grenadiers en jagers ... (Rotterdamsch nieuwsblad, 02-02-1894.)
• In the news: BINNENLAND
Gorinchem 3 Februari 1894. Benoemd bij het personeel der militaire administratie: bij de kwartiermeester bij het tweede regiment infanterie, de eerste-luitenant-kwartiermeester J.H. Märckelbach. (Nieuwe Gorinchemsche Courant, 04/02/1894; p. 2/4.)
• In the news: MARINE EN LEGER
De kapt.-kwartierm. J.H. Marckelbach, van het 2e reg. inf. te 's-Hertogenbosch, wordt met 1 Mei a.s. overgeplaatst naar 's-Gravenhage en toegevoegd aan den controleur over de inwendige administratie der korpsen. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 06-04-1895
• Advertisement:
Heden overleed te 's Gravenhage, tot onze diepe droefheid, onze veel geliefde Vader en Behuwdvader, de Heer MAARTEN KRUYT Azn., Weduwn. van Vrouwe Adriana Josephine Offerhaus, in den ouderdom van ruim 69 jaren. 27 Juli 1896, Noordeinde 132. 's Gravenhage: M. KRUYT, Wed. Jan Vrolijk. Groningen: A.J.F. VAN RHIJN-KRUYT, Dr. C.H. VAN RHIJN. 'sGravenh.: A. KRUYT Mzn. Utrecht: A. VAN HOOGSTRATEN-KRUYT; W.F. VAN HOOGSTRATEN. 's-Gravenhage: J.A. KRUYT, M.F. MÄRCKELBACH-KRUYT; J.H.MÄRCKELBACH. (Het nieuws van den dag: kleine courant 30-07-1896.)
• Advertisement:
Voor de vele blijken van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onzen geliefden Vader en Behuwdvader, den Heer M. KRUYT Azn., betuigen wij onzen hartelijken dank. 's Gravenhage: M. KRUYT, Wed. Jan Vrolijk. Groningen: A.J.F. VAN RHIJN-KRUYT, Dr. C.H. VAN RHIJN. 'sGravenh.: A. KRUYT Mzn. Utrecht: A. VAN HOOGSTRATEN-KRUYT; W.F. VAN HOOGSTRATEN. 's-Gravenhage: J.A. KRUYT, M.F. MÄRCKELBACH-KRUYT; J.H.MÄRCKELBACH. 7 September 1896. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 09-09-1896.)
• In the news: MARINE EN LEGER
De kapitein-kwartiermeester H.M.C. van der Harten, van hefc Koloniaal Werfdepôt te Harderwijk, wordt toegevoegd aan het 1e bureau van controle over de inwendige administratie te 's-Gravenhage, terwijl de kapit.-kwart. j.H. Markelbach, thans werkzaam op dat bureau, is overgeplaatst bij het 2e reg. veld-art. aldaar. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 02-05-1903.)
• In the news: MARINE EN LEGER
Den 19en Mei begint te 's-Gravenhage het examen ter verkrijging van den rang van adjudant-onderofficier-kwartiermeester, waaraan door 11 candidaten van de regimenten infanterie wordt deelgenomen. In de commissie van examen hebben zitting overste Märckelbach van de militaire administratie, lid en voorzitter, majoor Jhr. Teding van Berkhout van het regiment grenadiers en jagers, lid, en 1e luitenant-kwartiermeester Bosschart, lid en secretaris. (Het nieuws van den dag: kleine courant. 18-05-1908.)
• In the news: 18 Januarie - UIT DE STAATS-COURANT
Met 1 Februari is op hunne aanvrage, onder toekenning van pensioen, een eervol ontslag uit den militairen verleend, ter zake van langdurigen dienst, aan den generaal-majoor F.A. Thomé;se, hoofdintendant; aan den kolonel-intendant W.N. Roldanus, directeur der centrale magazijnen van militaire kleeding en uitrusting, en aan de luitenant-kolonels-kwartiermeesters D.J. ten Klooster, belast met de mandateering en J.H. Marckelbach, controleur van de inwendige administratie der korpsen (1e bureau.) (Het nieuws van den dag: kleine courant, 19-01-1909.)
• In the news: Nederl. Familie Berichten
OVERLEDEN: ... Markelbach, J.H., 62 j., ... (De Sumatra post, 10-07-1912.)
• In the news: NECROLOGIE 1912
... J. H. Märckelbach, oud-luit. kolonel, kwartiermeester, 's-Gravenhage. (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 31-12-1912.)
up   c.1.3a.2.4a.2.


Name: Johannes Hendrikus Märckelbach      ID: c.1.3a.2.4a.2b.
Parents: Jean George Märckelbach & Caroline Pouline Bagman.
Born: 4-7-1849, at his home, Smeepoort Straat, Harderwijk.
Died: 1912, 's-Gravenhage (The Hague).
Partner: ?.
Married: Not clear whether the aforementioned Margaretha Fosé;a Kruijt was his first or his second partner. I guess his military career included one or more stints in the Dutch East Indies.
• Sources:
No documentation other than those listed under ID c.1.3a.2.4a.2.
• For mentions in the press, see under previous marriage, above.
up   c.1.3a.2.4a.2b.


Name: "Nannie" Märckelbach      ID: c.1.3a.2.4a.2.1.
Parents: Johannes Hendrik Märckelbach & NN.
• Sources:
Family correspondence.
up   c.1.3a.2.4a.2.1.


Name: "Jo" or "Jootje" Märckelbach      ID: c.1.3a.2.4a.2.2.
Parents: Johannes Hendrik Märckelbach & NN.
Died: Killed during WW-II in Arnhem.
• Sources:
Family correspondence. It is believed that "Jootje" was killed during the Allied operation code-named Market Garden. Cornelius Ryan wrote a book about this struggle, A Bridge Too Far. About the motion picture adaptation of the book, see
here.
• Sources:
Family correspondence.
up   c.1.3a.2.4a.2.2.


Name: Jean George Märckelbach      ID: c.1.3a.2.4a.2b.3.
Parents: Johannes Hendrikus Märckelbach & Margaretha Fosé;a Kruijt.
Born: 28-5-1893, 's-Gravenhage (The Hague).
Partner: Bijl de Vroe.
Children: yes, including a daughter.
• Notes:
In 1907, he passed an exam at the 's-Gravenhage Gymnasium promoting him from grade 1 to 2.
He was a musician, living in The Hague from 1913 till 1921, then moved to Rijswijk. In 1923 lived at 120 Union Av. N.E. in Grand Rapids, Mich. In 1925 lived at 129 Naggle Avenue, New York.
"Bijl de Vroe" is a family name.
• In the news:
De Mei-aflevering [of Holland and her Colonies, a monthly magazine devoted to the promotion of closer relations between the United States of America and Holland and her colonies] is vol schilderachtige, buitengewoon welgekozen kiekjes van ons land ... Van Walter Damrosch, den Amerikaanschen pianist, is een portret opgenomen, naar aanleiding van zijn ondervindingen van Nederland, die beschreven worden door J. George Marckelbach. (
Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad, 07-06-1923.)
• Advertisement:
De Heer en Mevrouw MÄRCKELBACH-BIJL DE VROE geven kennis van de geboorte van een DOCHTER. Grand Rapids, Mich. 120 Union Av. N.E. 29 Ociober 1923.
(Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad , 30-10-1923.)
up   c.1.3a.2.4a.2b.3.


Name: Gijsbert Matthijs Märckelbach      ID: c.1.3a.2.4a.3.
Parents: Jan George Märckelbach & Pouline Caroline Bagman.
Born: 7-1-1853, Harderwijk.
Died: 10-1-1904, Bussum.
Partner: Sijbrigje Feenstra.
*
Partner's parents: Pieter Martens Feenstra & Lamberdina Reinouts.
Partner born: 27-2-1858, Bolsward.
Partner died: 1927, Bussum.
Married: 31-1-1879, Bolsward.
• Notes:
Born at home: Smeepoort Straat. Sales clerk in the bookstore and publishing enterprise of Sybrigje Feenstra's father, Pieter Marten's Feenstra, address: Appelmarkt, Bolsward. Sijbrigje's father died 13-2-1860 at the age of 39 and her mother continued the firm under the name Wed. P.M. Märckelbach. The firm is also on record as Advertentie Bureau Wed. P.M. Märckelbach. Upon marrying Sybrigje, Gijsbert Matthijs continued the business under the name G.M. Mäarckelbach. In 1886, he founded the business magazine De Plantenbeurs in Bolsward; he did so on the advice of a Wichman (probably Johannes Theodorus Conrad Wichman, a clerk from Zutphen who was six years his senior). In 1894, he moved to Bussum because of greater proximity to horticulturalists. The issue of 2-4-1926 mentions that the periodical is the "Officieel Orgaan der Nerderlandsche Tuinbouw-Handelsvereeniging voor Bloemisten, Boomkwekers en handelaren in planten, bollen en aanverwande artiekelen." In Bussum, in 1896/97, he founded the "Stoom- boek- en handelsdrukkerij G.M.Märkelbach" and began a regional advertising and newspaper, De Bussumsche Courant. He died of stomach cancer. The business was continued by Sybrigje under the name Wed. G.M. Märckelbach. Her last residential address: Kerkstraat 13, Bussum.
• Sources:
Letter from Lydie Meijer, undated. Vital stats: Ref. Birth registrations of bride and groom on file.
• Advertisement:
HH. Liefhebbers van Antiquiteiten. GOTHIEKE BANKEN uit de XVe Eeuw. St. MARTINIKERK.--BOLSWARD. 8 Photographieë;n à f 4.50. ANTIEKE PREEKSTOEL, uit het midden der XVIIe EEUW. 4 Photographieën à f 2.25. Uitgave van: GEBBs. CORBES, Pholografen [and] G.M. MÄRCKELBACH,Boek- en Kunsthandel, BOLSWARD. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 12-07-1879.)


Presently available a proofsheet of DE CHRYSANT, her history, culture, classification and nomenclature, by F. W. BURBIDGE. Second Edition. Adapted for Dutch nurserymen and gardeners by G.A. KUYK, Treegrower in Arnhem, including a list that contains more than 2000 varieties.... Published by G.M. MÄRCKELBACH, Bolsward. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 30-01-1889.)

• In the news: GEMENGD NIEUWS
Blijkens aankondiging in ons vorig nummer is een boekje verschenen dat tot leiding strekt bij de Chrysanthemum-cultuur. Het heet De Chrysant en wordt uitgegeven bij G.M. Märckelbach, uitgever te Bolsward. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 31-01-1889.)
• In the news: GEMENGD NIEUWS
Te Bolsward zal binnenkort bij den Heer G.M. Märckelbach verschijnen: een weekblad Sljucht en Rjucht, "Rijm en Onrijm," onder redactie van den Heer Waling Dijkstra, met medewerking van de heeren B.S. Hylkema, te Zurich, M. Miedema, te Rauwerd, en anderen. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 6-12-1889.)
• Advertisement:
Heden verscheen en alom verkrijgbaar: DE PROEFAFLEVERING VAN 't Vervroegen van VRUCHTEN en GEOENTEN NAAR W. HAMPELS. Handbuch der Fruct umd Gemun Freiberei. Bewerkt door G. A. KUYK, BLOEMKWEEKER—ARNHEM. MET 32 AFBEELDINGEN. Prijs compleet, 230 pagina's druk, f 1.90. Op aanvrage worden proefafleveringen gratis gezonden door den Uitgever G.M. MÄRKELBACH, te Bolsward. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 12-11-1890.)
• In the news De Heer G.A. Kuyk, bloemkweekerte Arnhem, geeft—blijkens een advertentie in dit nummer— bij den boekhandelaar G.M. Markelbach, te Bolsward, een werk uit over het vervroegen van vruchten en groenten, naar het Duitsch van W. Hampels. De proef-aflevering is verschenen. (Het nieuws van den dag: kleine courant , 12-11-1890.)
• Advertisement: VOLKSUITGAVE van HALBERTSMA's RIMEN IND FELTSJES. Compleet à f1,50. Het Nieuws van den Dag van 9 Mei jl., 4e blad, deze uitgave besprekende, zegt o.m.: "Aan onze Friesche landgenooten wordt door deze nieuwe uitgave, die zoo goedkoop mogelgk gesteld is, n.l. f1,50, een groote dienst bewezen, daar zg het geestige en gevoelige werk dezer uitstekende letterkundigen binnen schier ieders bereik brengt. Ook buiten Friesland zullen velen, die hart hebben voor het karakteristieke en schoone, dat deze provincie ook op literair gebied oplevert, de onderneming tejuichen en steunen." De wenschelijkheid werd daarbij uitgesproken, dat een goed kenner van de Friesche taal toezicht zou Houden op deze uitgave, wijl er in de proefafl. eenige fouten waren geslopen; naar aanleiding daarvan kan ik thans meedcelen, dat de Heer Dr. F. BUITENRUST HETTEMA zich bereid heeft verklaard deze uitgave onder zijn toezicht te nemen. Indien mogelgk zal—om aan den anderen wensch, daar gedaan, te voldoen—een 2e deel, als vervolg voor_ de inteekenaren op het eerste, tegen belangrgk minderen prijs verkrijgbaar zijn, in welk deel al de nog overige werken der 3 HALBERTSMA's zullen worden uitgegeven. Tegen 't eiude van bet jaar zal het eerste deel compleet zijn, de 1e afl. wordt met eenige weken verzonden. De tekst zal geheel gelijk zijn aan die der 1e uitgave van 1871. Men teekent in bij alle solide Boekhandelaren en bij den Uitgever G.M. M. MÄRKELBACH, Bolsward. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 01-06-1892.)


Golden Jubilee. Mr. T. Boschma shall coming Wednesday, Nov. 18, have practiced typography as a compositor-printer for half a century. His training began as a apprentice with Markelbach where he remained nine years. (Leeuwarder nieuwsblad: goedkoop advertentieblad, 14-11-1936.)

• Advertisement:
FOR DE FRIEZEN. By de Utjower G.M. MÄRCKELBACH to Bolsert is onder red. fen WALING DYKSTRA en fêste meiwirking fen B.S. HYLKEMA en M. MIEDEMA yn 't ljocht komd: "SLJUCHT en RJUCHT", in Frysk tiidskrift dat ienhear wyks utjown wirdt. Priis yn 't jier f.p.p. f 1.80. Op oanfraeche wirde fnoefnoemers sonder kosten oerstjûrd. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 16-01-1890.)
• Advertisement:
Heden verschenen en alom verkrijgbaar: 't Vervroegen van Groenten en Vruchten naar HAMPELS Frucht und Gemüse Treiberei door G.A. KUIJK, te Arnhem. 210 Pagina's groot formaat met 32 in den Text gedrukte Houtsneden. Prijs ingenaaid f 1.90, geb. f 2.25. G.M. MÄRCKELBACH, Bolsward. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 30-10-1891.)
• Advertisement:
Friesche Volksuitgave. Rimen ind Teltsjes fen de Broárren HALBERTSMA. Compleet in 10 Afleveringen à 15 Cts. Het geheele werk zal ± 432 pagina's druk over 2 kolommen groot formaat beslaan. Uitgave G.M. MÄRCKELBACH, Bolsward. Vraag gratis proefvel. Het nieuws van den dag: kleine courant, 02-04-1892.)
• In the news: STADSNIEUWS
Ook bij den uitgever G.M. Märckelbach, te Bolsward, verscheen een handige uitgaaf van de nieuwe Postwet, tegen een prgs die haar onder ieders bereik brengt. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 04-04-1892.)
• In the news: BINNENLANDSCH NIEUWS
Te Bolsward is de gas tentoonstelling door den burgemeester, eere-voorzitter, gesloten. Hij bracht dank aan de exposanten, aan de commissie, die succes van deze tentoonstelling heeft, evenzeer aan den Heer J. Haitsma Mulier voor een schoone bloemengroepeering, aan den Heer G.M. Marckelbach voor het in werking brengen vau eene gaskracht-machine en aan den Heer J. Hommes voor zijne werkzaamheden als banketbakker. Na de sluiting speelde het muziekkorps het "Wien Neerlands bloed", dat door al de aanwezigen werd meegezongen. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 12-10-1892.)
• Advertisement:
Nieuwe uitgaven.—Koud als Marmer. Tooneelspel in 3 bedrijven, door Anton van Dijk (G.M. Märckelbach, Bolsward). (Het nieuws van den dag: kleine courant, 17-10-1893.)
• In the news: PETROLEUM TENTOONSTELLING TE BOLSWARD. VI.
Het einde der tentoonstelling is nabij. Verschillende feestelijkheden hebben plaatsgehad. De feest commissie verleende vrijen toegang aan de armen uit de gestichten en aan minvermogende kinderen. Tegen een laag entré;e mochten werklieden de tentoonstelling bezichtigen. De jurie heeft haar niet gemakkelijke taak reeds volbracht. Zij bestaat uit de heeren: J.A. Bakker, te Haarlem; A Bakker, werktuigkundige, te Sneek; A.C.M. van Etten, ingenieur, te Amsterdam; C.G. Meerburg, werktuigkundige, te Amsterdam, en G. Peck, te Amsterdam. De uitslag is als volgt: Klasse 1, Petroleum als grondstof ...; Klasse 2, Petroleumverlichting ...; Klasse 3, Petroleumverwarming ... Klasse 4, Petroleum drijfkracht ...; Klasse 5, Hulpmiddelen, toestanddeelen, enz. .... Verder zijn door de commissie ingevolge art. 10 der Voorwaarden de volgende bekroningen toegekend: ... G.M. Märckelbach ... diploma van verdienste. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 12-08-1893.)
• Advertisement:
Bolsward. Door tusschenkomst van den Boekh. G.M. MÄRCKELBACH, te Bolsward, wordt HET NIEUWS VAN DEN DAG aldaar des avonds onmiddellijk na aankomst v. Stoomtram 10 A.T. bezorgd, tegen den gewonen abonnementsprijs van f 2.50 per 3 maanden. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 06-09-1895.)
• Advertisement:
Ter Bussummer Stoomdrukkerij G.M. MÄRCKELBACH, Bussum, kunnen terstond geplaatst worden: 3 LETTERZETTERS, 1 SNELPERSDRUKKER, tevens Letterzetter, bekend met de Franselie pers. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 17-11-1897.)
• Advertisement:
Drukker gevraagd. Ter Bussumer Stoomdrukkerij wordt gevraagd, om onmiddellijk in dienst te treden, een bekwaam Drukker, goed kunnende werken met Snel- en Trappers. Zich aan te bieden, liefst in persoon, bij J.G. MÄRCKELBACH, adres Fa. Gaarlandt & Tjabring, O.Z. Voorburgwal 226, Amsterdam. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 05-12-1903.)
• Advertisement:
Heden overleed, na een langdurig, doch geduldig lijden, onze geliefde Echtgenoot en Vader, de Heer GIJSBERTUS MATHIJS MÄRCKELBACH, in den ouderdom van 51 jaren. Wed. G.M. MÄRCKELBACH geb. Feenstra en Kinderen. Bussum, 10 Jan. 1904. De Zaak zal op denzelfden voet worden voortgezet. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 12-01-1904.)
• Advertisement:
Ter Bussumer Stoomdrukkerij Wed. G.M. MÄRCKELBACH, te Bussum, kan terstond een bekwaam Drukker geplaatst worden voor de Snel- en Trappers. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 16-02-1904.)
• Advertisement:
Gevraagd te Bussum in een stil gezin, wegens ziekte der tegenwoordige, een bekwame Tweede Meid, v.g.g.v., liefst zoo spoedig mogelijk. Franco brieven, letter M, Bussummer Stoomdrukkerij, Wed. G.M. MARCKELBACH, Bussum. (De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 17-12-1904.)
• In the news: GEMENGD NIEUWS
Medische vroolijkheid.—Ter gelegenheid vau de 62e algemeene vergadering van de Ned. Maatschappij ter bevordering der geneeskunst is (gedrukt bij de Wed. G.M. Märckelbach, te Bussum) verschenen een werkje, getiteld Rideamus, een medisch prentenboek voor doctoren en patiënten. Dit aardig, antiekig uitziend boekske bevat "ware, vreemde en kluchtige geschiedenissen, boertige rijmen en spreuken, versierd met fraaie en vermakelijke prenten van oude en jonge meesters, verzameld door B.I. Stouri". Er zit veel goede humor in, maar toch meer voor doctoren dan patiënten, wat ook trouwens de bedoeling was. Men weet als doctoren onder elkaar aan het schertsen zijn, moeten de leeken maar op een afstand toekijken en meelachen. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 05-07-1911.)
• Advertisement:
Electr. Drukkerij MÄRCKELBACH, Kapelstraat 21, Bussum, (loonklasse IV) vraagt een bekwaam Letterzetter, 1e klasse, georganiseerd. (Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant, 17-12-1915.)
up   c.1.3a.2.4a.3.


Name: Jean George Märckelbach      ID: c.1.3a.2.4a.3.1.
Parents: Gijsbert Matthijs Marckelbach & Sybrigje Feenstra.
Born: 7-6-1880, Bolsward.
Died: 1918, Bussum?
• Notes:
Cause of death: influenza contracted during the 1918
flue pandemic ("Spaanse griep").
• Sources:
Vital stats: Ref
• Advertisement:
Geboren: JEAN GEORGE, Zoon van G.M. MARCKELBACH en S. MARCKELBACH-FEENSTRA. 7 Juni 1880. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 10-06-1880.)
• In the news: WETENSCHAP EN KUNST
The harmonie "Crescendo", te Bussum, heeft uit de ingezetenen een commissie benoemd welke haar zal bijstaan het op 15 en 16 Augustus te houden nationaal concours van harmonie- en fanfarenkorpsen. Deze commissie bestaat uit de heeren Jhr. R. van Suchtelen v. d. Haare (beschermheer), W.A.J. Schermer Voest (voorz.), A.W. Bronsveld (secr.), J.L.Ph. Duijser (penningm.); P.D.J. Köler, P. Campen, R. Bonkamp. L. Burger, S. Scheffelaar Klots, H.R. Schowe, Jos. Prein, H.C. van Dalen, A.H.Peij en J.G. Markelbach. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 10-03-1904.)
• In the news: WETENSCHAP EN KUNST
Ned. Bond van Dilettanten-Harmonie en Fanfarekorpsen.—In eene jl. Zondag in café; "De Pool," Amsterdam, gehouden vergadering is besloten tot oprichting van eea "Nederlandschen Bond van Harmonie- en Fanfarekorpsen, uitsluitend bestaande uit dilettanten." Ongeveer 50 vereenigingen. traden tot den Bond toe. Als eerste punt op zijn agenda, heeft de Bond gezet: het uitgeven van een eigen orgaan; als punt 2: het stichten van een centrale muziekbibliotheek. Een bestuur, bestaande uit 7 leden, werd gekozen: 1e secretaris is de Heer J.G. Marckelbach, Kapelstraat 19, Bussum, bij wien alle inlichtingen vooc belanghebbenden te verkrijgen zijn. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 24-05-1905.)
• In the news: Koninginnedag te Bussum
Op uitnoodiging en onder voorzitterschap van don burgemeester jhr. R. v. Suchtelen van der Haare vergaderden gisteravond wederom eenige heeren op hot gemeentehuis te Bussum, ter bespreking van do feesten op Koninginnedag. Tot leden van het bestuur werden gekozen de heeren jhr. R. v. Suchtelen v. d. Haare, eere-voorzitter; S. Scheffelaar Klots, voorzitter; W.A.J. Schermer Voest, vice-voorz.; J.G. Marckelbach, 1e-secretaris; P.J. v. Eck, 2e-secretaris; S. Molema, 1e-penningmeester; C.A.J. v. Dishoeck, 2e-penningmeester; P.D.J. Köler, L.E. Oldigs, mr. A. Moolenburgh, P. Veen en F.G. de Jager. De feestelijkheden zullen waarschijnlijk o.m. bestaan uit een kinderfeest, ringrijden, gecostumeerden voetbalwedstrijd, lichtstoet en concert. (Algemeen Handelsblad, 17-07-1907.)
• In the news:
Ter gelegenheid van zijne herbenoeming als burgemeester vaa Bussum, werd gisteravond aan Jhr. R. van Suchtelen van de Haare, door de harmonie "Crescendo" en de tooneelvereeniging "Bussum" een serenade gebracht aan zijn villa in de Koningslaan. De heer G.J. Marckelbach, voorzitter, en de heer Notterman, vice-voorzitter der huldebrengende vereenigingen, spraken den burgemeester toe, die daarop dankte voor de gelukwensch hem aangeboden bij de onderscheiding hem van H.M. de Koningin ten deel gevallen. Jhr. R. van Suchtelen is reeds 18 jaar burgemeester dezer gemeente. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 19-12-1907.)
" • In the news: BINNENLANDSCH NIEUWS 6 Mei
Te Bussum is na een lezing van den heer Akkerhuijs, uit Hilversum, eene Algemeene Middenstandsvereniging opgericht, met 39 leden. Als bestuursleden werden gekozen de heeren J.G. Märckelbach, W. Meeuwis, C. van Norren, D. Bouwman, G. Knapper, A.H. Peij en C.J. Huisman. Twee weken geleden werd daar eene R.-Kath. Middenstandsvereeniging opgericht. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 07-05-1908.)
• In the news:
BUSSUM. 9 Oct. Gisteravond werd in hotel Vlietlaan de eerste vergadering gehouden ter bespreking van plannen ter feestelijke herdenking van het zilveren feest van jhr. R. van Suchtelen v.d. Haare als burgemeester dezer gemeente op 2G Dec. a.s. Bij acclamatie werden de onderteekenaars van de circulaire voor die vergadering gekozen tot het bestuur, dat tot voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester aanwees resp. de heeren S. Scheffelaar Klots, dr. J.L.J. Daelmans, J.G. Märckelbach en Th. Ram. Verschillende plannen tot feestviering werden te berde gebracht, alles droeg echter het kenmerk van eene voorloopige bespreking. Spoedig zal er een tweede vergadering gehouden worden, waarin de plannen definitief zullen vastgesteld worden. Staande de vergadering werd reeds voor een flink bedrag geteekend. (Algemeen Handelsblad, 09-10-1908.)
• In the news:
BUSSUM, 3 Jan. Het comité;, dat zich op initiatief vau den burgemeester jhr. R. vau Suchtelen van de Haere, te Bussum gevormd heeft tot steun aan werkloozen, bestaat uit jhr. R. v. Suchtelen v.d. Haere, eere-voorzitter; W.A.J. Schermer Voest, voorzitter; J.G. Marckelbach, secretaris; S. Molema. penningmeester, en verder uit mevr. S. Momma-Druyvestein, mevr. A. Bensdorp-Thijssen, mej. J. Jansen, J. v.d. Borg, J.F.G. v.d. Voort en A. Dreesman. Dit comité; hield gisteravond in hotel "Vlietlaan" een vergadering, waar bleek, dat na gehouden onderzoek een 50-tal werkloozen werkelijk steun behoeven, waarvoor reeds verscheidene ingezetenen gelden hebben toegezegd. De eerste uitkeering zal de volgende week plaats hebben. Om verder aan de noodige middelen tot ondersteuning te komen, zal deze keer niet gecollecteerd worden, maar zullen op uitgebreide schaal circulaires verspreid worden, waarin financiele medewerking gevraagd wordt. Ook wil het comité; trachten op verschillende wijzen werk te verschaffen, o.a. door touwpluizen, op de wijze, zooals dat het Algem. Armbestuur dit reeds doet. (Algemeen Handelsblad, 09-01-1909.)
• In the news:
Te Bussum heeft de Algemeene Middenstandsvereeniging besloten tot bet oprichten van een cursus in boekhouden. Tot leeraar werd in dezelfde vergadering benoemd de heer E.H.R. van Eimeren, accountant aldaar. Die heer J.G. Märckelbach werd benoemd tot voorzitter in de plaats van den heer A.H. Peij, die bedankt had. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 13-09-1909.)
• In the news:
... Tot afgevaardigden naar het a.s. congres te Arnhem werden benoemd de heeren J.G. Märckelbach .... (Algemeen Handelsblad, 29-04-1910.)
• In the news: Koninginnedag
Te Bussumn is, onder eere-voorzitterschap van den burgemeester, Mr. H.Th. s'Jacob, een comité; gevormd tot voorbereiding van eene feestelijke viering van dien dag. Daarin hebben zitting genomen de heeren: S. Scheffelaar Klots, voorzitter; W.A.J. Schermer Voest, vice-voorzitter; J.G. Märckelbach, 1e secretaris; P.J. v. Eck, 2e secretaris; Th. Ram, penningmeester; E. Slagbek, E.G. de Jager, W. Kleyn en H.J. van Vulpen. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 01-08-1910.)
• In the news: NU CRESCENDO HET NEGENDE LUSTRUM VIERT
... In een reeks van jaren heeft Crescendo bij honderden gebeurtenissen in Bussum's gemeenschapsleven nooit op 't appèl ontbroken. Bij hoevele feiten van belang was zij het, die met vrolijke klanken fleur en kleur bijzette aan alle bijeenkomsten. Kolommen zou nodig zijn om alle Crescendo festiviteiten, welke zich nadien afspeelden, te releveeren. Crescendo groide en bloeide door alle tijden heen, de heeren J.Th. Platte, D.P. van den Berg, J.G. Märckelbach, H. van Blarcum, Joh. Stienstra en thans de heer A. Knöps hanteerde met liefde voor hun vereeniging den voorzittershamer.... (De Bel, 15/05/1936; p. 5/10.)
up   c.1.3a.2.4a.3.1.


Name: NN.      ID: c.1.3a.2.4a.3.1.1.
Parents: Jean George Märckelbach & NN.
Born: ?
• Sources:
Questionable oral information.
up   c.1.3a.2.4a.3.1.1.


Name: Gijs Märckelbach      ID: c.1.3a.2.4a.3.1.2.
Parents: Jean George Märckelbach & NN.
Born: ?
• Sources:
Oral.
• In the news: KUNST: GOOISCH VOCAAL KWARTET
Ter gelegenheid van het Oecomenisch congress op Zaterdag en Zondag a.s. in het Doopsgez. Broederschapshuis te Elspeet heeft het hoofdbestuur van de Doopsgez. Jongerenbond het bovengenoemd vocaal kwartet uitgenodigd om op Zondagmorgen 10.00 uur voorm. zijn medewerking te willen verleenen aan de godsdienstoefening (voorganger Ds J.J.G. Wuik uit Utrecht). Deze dienst zal door de Vrijz. Prot. Radio Omroep worden uitgezonden. Het kwartet bestaat uit de dames Greet Koeman, sopraan, F. de Wolf-Wuite, alt, an de heeren Lex Karsemeijer, tenor, en Gijs Märckelbach, bas-bariton. Het kwartet staat onder leiding van de Bussumschen musicus Rudolf Karsemeijer. (
De Bel, 21/06/1935; p. 6/10.)
up   c.1.3a.2.4a.3.1.2.


Name: Lamberdina Märckelbach      ID: c.1.3a.2.4a.3.2.
Parents: Gijsbert Matthijs Marckelbach & Sybrigje Feenstra.
Born: 15-10-1882, Bolsward.
Died: 1-9-1892, Bolsward.
• Sources:
Vital stats:
Ref.
up   c.1.3a.2.4a.3.2.


Name: Pieter Marten Märckelbach      ID: c.1.3a.2.4a.3.3.
Parents: Gijsbert Matthijs Marckelbach & Sybrigje Feenstra.
Born: 14-1-1885, Bolsward.
Partner: Jacoba ("Koosje") Sneep.
• Notes:
Played clarinet in the "Harmonie." In May 1934 passed the exam for broker of the "Ned. Broederschap van Gedlplom. Makelaars." Planter/administrator in the Netherlands East Indies. Was on leave in The Netherlands when WW-II began and stayed there during the war. Residential address in 1934: Kon. Sophialaan 6, Bussum. After returning from Dutch East India, he lived in Arnhem or Nijmegen. Known as "Oom Piet" (Uncle Piet). Hij was nogal doof en had een ouderwets gehoorapparaat.
• Sources:
Oral.
• In the news: PASSAGIERS
Van het s.s. Vondel, Gezagsvoorder J. Teensma, vertrokken van Amsterdam naar Batavia 2 April 1910:: ... P. Marckelbach, ... (
Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indi¨, 26-04-1910.)
• Advertisement:
Verloofd: KOOSJE SNEEP en P.M. MÄRCKELBACH. Buitenzorg, V.O Djankol, Kalassan Kediri, 15 Februari 1914. (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 16-02-1914.)
• Advertisement:
De Heer en Mevrouw P.M. MÄRCKELBACH-Sneep betuigen, ook namens hunne wederzijdsche ouders, hun hartelijke dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Buitenzorg, 10 Augustus 1914. (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 12-08-1914.)
• In the news: PASSAGIERSLIJST
van het s.s. "Prinses Juliana", 4 Juni van Batavia to Amsterdam gearriveerd. ... P. M. Marckelbach en fam. ... (Algemeen Handelsblad, 07-06-1921.)
• In the news: Passagiers-Lijst
van het ms Christiaan Huygens, gez P J Bakker, van Batavia naar Amsterdam te vertr 15 Febr.... Naar Genua, Southampton/Arasterdam: ... fam P M Marckelbach 5 p,... (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 13-02-1933.)
• In the news: ONDERWIJS
Examens der Makelaardij van de Ned. Broederschap van Gediplom. Makelaars. Bovenstaande examens werden den 7en en 8en Mei j.l. gehouden te Utrecht. Aantal candidaten 102; niet opgekomen 1; van de overige candidaten werden afgewezen 59 en slaagden derhalve 48, te weten: ... P. M. MarcKelbach, ..., allen te Bussum [&c.] (Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad, 12-05-1934.)
• In the news: INDISCHE DIENST
Aneta Holland meldt: In Europa aangekomen ambtenaren met verlof: ... J.K. van den Dungen Gronovius, opzichter bij de Staatsspoor- en Tramwegen, Bussum, Kon. Sophielaan 6, p/a fam. P. Marckelbach; ... (Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad, 29-05-1934.)
up   c.1.3a.2.4a.3.3.


Name: Ines Märckelbach      ID: c.1.3a.2.4a.3.3.1.
Parents: Pieter Marten Märckelbach & Jacoba ("Kootje") Sneep.
Born: 20-3-1916, Buitenzorg, Dutch East Indies.
Partner: Theodorus Wilhelmus Antonius Josephus Dikschei.
Partner born: 23-1-1911, Nijmegen.
Partner died: 1-4-1968.
Married: 10-8-1942, Nijmegen.
Children: 5 children.
• Notes:
He was a clerk and a radio-technician.
• Sources:
Genealogie Kuijken Dikschei.
up   c.1.3a.2.4a.3.3.1.


Name: Olga Märckelbach      ID: c.1.3a.2.4a.3.3.2a.
Parents: Pieter Marten Märckelbach & Jacoba ("Kootje") Sneep.
Born: 8-5-1919, Batavia (now: Djakarta), Dutch East Indies.
Partner: Albertus Josephus Maria Dikschei.
Partner born: 13-4-1913, Nijmegen.
Partner died: 11-3-1965, Rotterdam.
Married: 6-4-1940, Nijmegen.
Children: 2.
• Notes:
He was filiaalchef-sanitair, kant.bed.,staf-empl. handelsbedrijf.
• Sources:
Genealogie Kuijken Dikschei.
up   c.1.3a.2.4a.3.3.2a.


Name: Olga Märckelbach      ID: c.1.3a.2.4a.3.3.2b.
Parents: Pieter Marten Märckelbach & Jacoba ("Kootje") Sneep.
Born: 8-5-1919, Batavia (now: Djakarta), Dutch East Indies.
Partner: Hendrikus Johannes Antonius Dikschei.
Partner born: 17-5-1909, Nijmegen.
Partner died: 7-5-1977, Nijmegen.
Married: 29-9-1967, Nijmegen.
• Notes:
Widower of Elisabeth Petronella Paulina Janssen. He was ambt. RvA (Raad van Arbeid?), correspondent werkloosheidsverz. groepsleider GAK. Cremated 12-5-1977, Arnhem (Crematorium Moscowa).
• Sources:
Genealogie Kuijken Dikschei.
up   c.1.3a.2.4a.3.3.2b.


Name: Olga Märckelbach      ID: c.1.3a.2.4a.3.3.2c.
Parents: Pieter Marten Märckelbach & Jacoba ("Kootje") Sneep.
Born: 8-5-1919, Batavia (now: Djakarta), Dutch East Indies.
Married: No further information on hand.
• Sources:
Genealogie Kuijken Dikschei.
up   c.1.3a.2.4a.3.3.2c.


Name: Mary Lisette Märckelbach      ID: c.1.3a.2.4a.3.3.3.
Parents: Pieter Marten Märckelbach & Jacoba ("Kootje") Sneep.
Born: 18-1-1927, Buitenzorg (Dutch East Indies).
Died: 1981.
Partner: an English soldier.
• Sources:
Oral.
up   c.1.3a.2.4a.3.3.3.


Name: Johannes Hendrikus Märckelbach      ID: c.1.3a.2.4a.3.4a.
Parents: Gijsbert Matthijs Marckelbach & Sybrigje Feenstra.
Born: 2-8-1886, Bolsward.
Died: ~1950.
Partner: Agatha Maria Majoor.
Partner born: ~1884, Bussum.
Married: 14-07-1914, Bussum.
Divorced: 21-5-1926.
• Notes:
Book printer. Was for a few years invoved in his mother's printing and publihing business. Known as "Oom Jo" (Uncle Jo).
• Sources:
X-ref. Vital stats: Ref.
up   c.1.3a.2.4a.3.4a.


Name: Johannes Hendrikus Märckelbach      ID: c.1.3a.2.4a.3.4b.
Parents: Gijsbert Matthijs Marckelbach & Sybrigje Feenstra.
Born: 2-8-1886, Bolsward.
Died: ~1950, Bussum.
Partner: "Gusta" or "Augusta".
• Notes:
Augusta originally came from Germany to work as a maid with his mother. Residential address in 1934: Alb Thijmlaan 12, Bussum. After being "bought out" of the business, the couple moved to Italy, whence they were ordered back to The Netherlands during WW-II
Notes by Elisabeth Hendrika (c.1.3a.2.4a.3.7.1.): Aunty Gusta was born in Czechoslovakia and came to Holland as a refugee during WW-I. She worked as a maid at my grandmother's [Sijbrigje]. I know very little about her other than that she had two sisters and a brother. One sister, then married, lived on a big farm near Dresden; the other sister, also married, lived in Italy. I don't know anything about her brother. She told me that she was forced to lear German in her youth and she spoke it fluently. During that war they were very hungry and to dull the hunger pangs she started smoking. She lived near the Austrian border and made many walks to smuggle in cigarettes. She was fantastic with needle work, crochet and lace. She made many beautiful pieces, which she had learned in school. While working in my grandmother's home she got into an affair with Uncle Jo Märtckelbach, who was married to a Catholic woman, Agatha Majoor, of a prominent Bussum family. This became a nasty business that ended up in a divorce between Uncle Jo and Agatha. Grandma Märckelbach was very sad about this whole business.
• In the news:
Nieuwe Bussumsche Courant, 18/06/1938; p. 1/8. Under "Het Telephoon Net Bussum, Nieuwe aansluitingen": 3448 Märckelbach, J.H., Alb. Thymlaan 12.
• Sources:
X-ref. Vital stats: Ref.
up   c.1.3a.2.4a.3.4b.


Name: Adriaan Märckelbach      ID: c.1.3a.2.4a.3.5.
Parents: Gijsbert Matthijs Marckelbach & Sybrigje Feenstra.
Born: 2-11-1889, Bolsward.
Died: 31-7-1890, Bolsward.
• Sources:
Vital stats:
Ref.
up   c.1.3a.2.4a.3.5.


Name: Lamberdina (Dien) Märckelbach      ID: c.1.3a.2.4a.3.6.
Parents: Gijsbert Matthijs Marckelbach & Sybrigje Feenstra.
Born: 22-1-1894, Bolsward.
Died: 27-1-1973, Bussum.
Partner: Aldert Meijer.
Partner born: 23-9-1894, Bussum.
Partner died: 2-5-1960, Naarden.
• Notes:
Known as "Tante Dien." Aldert played violin in the "Bussumse Orkest Vereniging" and the "Toonkunst." He gave recitals in the Spiegelkerk (a church) and in the Naarden Town Hall. He played alt-violin in the annual Matthew Passion.
• Sources:
Vital stats:
Ref.
up   c.1.3a.2.4a.3.6.

   Name: Carla Meijer      ID: c.1.3a.2.4a.3.6.1.
   Parents: Aldert Meijer & Lamberdina Märckelbach.
   Born: 1-7-1925, Bussum.
   Partner: Hans van der Feer.
   Partner born: 28-10-1920, Soerabaja.
   • Sources:
   Letter from Lydie Meijer, living in Wierden, dated 20-12-2005.

      Name: Peter van der Feer      ID: c.1.3a.2.4a.3.6.1.1.
      Parents: Hans van der Feer & Carla Meijer.
      Born: 31-12-1952, Naarden.
      Partner: Peter's spouse hails from Blaricum.
      • Sources:
      Letter from Lydie Meijer, living in Wierden, dated 20-12-2005.

      Name: Paul Aldert van der Feer      ID: c.1.3a.2.4a.3.6.1.2.
      Parents: Hans van der Feer & Carla Meijer.
      Born: 13-12-1958.
      • Sources:
      Letter from Lydie Meijer, living in Wierden, dated 20-12-2005.

      Name: Karin Marian van der Feer      ID: c.1.3a.2.4a.3.6.1.3.
      Parents: Hans van der Feer & Carla Meijer.
      Born: 31-8-1960, Bussum.
      Partner: Erik?.
      • Notes:
      Eric hails from Blaricum.
      • Sources:
      Letter from Lydie Meijer, living in Wierden, dated 20-12-2005.

   Name: Lydie Meijer      ID: c.1.3a.2.4a.3.6.2.
   Parents: Aldert Meijer & Lamberdina Märckelbach.
   Born: 23-8-1931, Bussum.
   Partner: Marius Franciscus in 't Veldt.
   Partner born: 30-3-1927, 's-Gravenhage (The Hague).
   • Notes:
   He was an accountant with the government. Current address: Venkellaan 4, 7641 CW Wierden.
   • Sources:
   Letter from Lydie Meijer, living in Wierden, dated 20-12-2005.

      Name: Marco Alex in 't Veldt      ID: c.1.3a.2.4a.3.6.2.1.
      Parents: Marius Franciscus in 't Veldt & Lydie Meijer.
      Born: 17-8-1961, Rotterdam.
      • Notes:
      Studied electronictechnology, but changed direction toward journalism and historical studies. He currently coordinates a foundation, associated with the Groningen Academic Hospital, for the production of films and TV programs for long-term patients.
      • Sources:
      Letter from Lydie Meijer, living in Wierden, dated 20-12-2005.

      Name: Marian Carla in 't Veldt      ID: c.1.3a.2.4a.3.6.2.2.
      Parents: Marius Franciscus in 't Veldt & Lydie Meijer.
      Born: 1-12-1967, Wierden.
      Partner: Hans Boeve.
      Partner born: 24-9-1963, Hellendoorn.
      Children: Bram Boeve, born 6-11-1996, Almelo; Femke Boeve, born 24-3-1999, Almelo.
      • Notes:
      Makes furniture.
      • Sources:
      Letter from Lydie Meijer, living in Wierden, dated 20-12-2005.


Name: Adriaan Märchelbach      ID: c.1.3a.2.4a.3.7.
Parents: Gijsbert Matthijs Marckelbach & Sybrigje Feenstra.
Born: 29-11-1896, Bussum.
Died: 1-6-1965, Huizen (Noord-Holland).
Partner: Elisabeth Hendrika Petronella Hermans.
Partner's parents: Willem Hermans & Hendrika Jacoba Elisabeth Roosingh.
*
Partner born: 17-4-1904, Amsterdam.
Partner died: 24-1-1997, Doorn.
Married: 23-9-1924, Bussum.
• Notes:
Owner of "De Wed. G.M. Märckelbach", a printing firm and publisher of the periodical De Plantenbeurs and the regional newspaper De Bussumsche Courant; address Kapelstraat 21, Bussum. Last residental address: Vliegheiweg 25, Huizen (N-H). Upon the death of her father, Elisabeth H.P. né; Hermans inherited his liquor store and became the firm's executive manager. She spent her last years in two residences for seniors, Park Boswijk, resp. Oranjestein in Doorn.
• In the news: Uit het Boekdrukkersbedrljf
Hedenmorgen was in Amsterdam de toestand niet veranderd. Het aantal stakers was stationair gebleven. Het bestuur van de afdeeling Amsterdam van den A.N.T.B. had vanochtend een bespreking met de werklooze typografen. Het werk aan de drukkerij van den Diamantbewerkersbond, waar ook het "Grafisch Weekblad" wordt gedrukt, is hedenmorgen hervat. Te Bergen op Zoom wordt op de verschillende drukkerijen met volledig personeel en op de gewone tijden gearbeid. Bij de fa. wed. Märckelbach te Bussum is gisteren een tweede werkwillige uit het Zuiden aan het werk gegaan. Beiden zijn 's avonds door de stakers onder grooten toeloop van het publiek en politietoezicht naar hun kosthuizen begeleid.... Algemeen Handelsblad, 05-01-1923.)
• In the news: Uit het drukkersbedrijf
De heer, mr. Van Rhijn schrijft ons: De mededeeling in sommige bladen van eergisteren, dat op de drukkerij Nederland te Amsterdam nog op de oude voorwaarden wordt gewerkt, is onjuist. Zooals overal, hebben ook daar de stakers toegegeven, op de voorwaarden van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst aan den arbeid te gaan. Op talrijke drukkerijen, ook te Amsterdam, hebben de patroons het stakende personeel door andere arbeiders vervangen, die in geen geval meer worden ontslagen. Als dit zoo doorgaat, zullen er vele slachtoffers moeten vallen. Hij de drukkerij Bosch te Utrecht overweegt de firma, welke leden van den Algem. Nederl. Typografenbond zij zal terugnemen. De firma Joh. Enschedé; & Zonen te Haarlem heeft haar drukkerij, waar 500 arbeiders werkten, gesloten. Zij heeft aan haar werkwillige arbeiders het volgende meegedeeld: "Aangezien ten gevolge van de omstandigheden, waaronder ons bedrijf gebukt gaat, de geregelde gang van zaken is verstoord, en u ernstigen overlast ondervindt bij het u begeven naar en verlaten van onze werkplaatsen, hebben wij besloten, met ingang van heden alle afdeelingen van ons bedrijf, bij het conflict betrokken, voor onbepaalden tijd te sluiten. Wij verzoeken u te allen tijde gereed te staan, ten einde op ons eerste verzoek uw arbeid te kunnen hervatten. Gedurende 14 dagen na heden zal uw volle loon worden uitbetaald, terwijl nadien voor u een wachtgeldregeling zal worden getroffen, die u nog nader zal worden bekend gemaakt. Zoodra ons dit mogelijk is, zal het bedrijf wederom worden hervat, zij het dan ook in aanmerkelijk beperkten omvang. Ten opzichte van de andere afdeelingen worden maatregelen overwogen." Ook de firma's Boom, Ruijgrok en Kleijnenberg te Haarlem hebben hun drukkerij gesloten. Het staat reeds thans vast, dat dit besluit voor de stakers noodlottige gevolgen zal hebben, omdat de stakers al hun rechten als lid van het personeel hebben verloren.... Uit Bussum: Op de drukkerij Wed. Märckelbach, alhier, zijn van het personeel, bestaande uit 19 man, 15 typografen, allen lid van den Algem. Nederl. Typografenbond, niet aan het werk gegaan. Na het aannemen van 3 nieuwe krachten, wordt thans gewerkt met 7 man, waardoor het mogelijk is, de Bussumsche Ct. te doen verechijnen, zij het in bescheiden omvang. Een werkwillige werd onder politiegeleide en gevolgd door stakers en publiek, naar huis gebracht.... (Nieuwsblad van het Noorden, 06-01-1923.)
• In the news: Uit het boekdrukkersbedrijf
Behalve bij de firma Markelbach wordt te Bussum thans ook bij de drukkerij "Concordia" door acht man gestaakt. De "Bussumsche Courant" wordt te Amsterdam gedrukt. (Algemeen Handelsblad, 13-01-1923.)
• In the news: Uit het boekdrukkersbedrijf
Bij de firma Märckelbach te Bussum is de staking opgeheven. Het conflict is opgelost door tussohenkomst van den burgemeester van Bussum en den heer Knuttel, vertegenwoordiger van het hoofdbestuur van den Ned. Bond van Boekdrukkerijen. Negen der stakers zijn hedenmorgen weer te werk gesteld. De arbeid is hervat op de voorwaarden der nieuwe C.A.O. Zij, die op 31 December een salaris hadden boven het toenmalige minimum, blijven dat meerdere verdienen boven den nieuwen loonstandaard. De patroonsorganisatie zal beproeven voor de ar-beidswilligen, die gedurende het conflict bij de firma Mäcckelbnch werkten, andere werkplaatsen te zoeken. Voor zoover dit lukt zullen de openvallende plaatsen in de eerste plaats door het oude personeel worden ingenomen. (Algemeen Handelsblad, 23-01-1923.)
• In the news: De Typografenactie
Ook te Bussum is de staking der typografen thans geëindigd. Vandaag is het werk bij de fa. Wed. G. M. Marckelbach hervat. Er zijn 6 slachtoffers. (Algemeen Handelsblad, 23-01-1923.)
• In the news: ONGELUK BIJ HET BOUWEN
Vanochtend is de arbeider V., die werkzaam is bij den bouw van het perceel voor de fa. Wed. Märckelbach, van de balklaag voor de vloer gevallen. Hij viel slechts een halve meter, mdoch daarbij met zijn hoofd tegen een balk, waardoor hij een herschensschudding opliep. Hij werd naar de Majella Stichting vervoerd. (De Bel, 01/10/1929; p. 2/4.)
• In the news: BEVOLKINGSOPOGAVEN: BUSSUM Vertrokken
Marckelbach van Fortlaan 22 naar Huizen Vliegheiweg 25. (De Bel, 06/09/1932; p. 4/5A.)
• In the news: WINKELRUIT VERNIELD
Een vrachtauto, die verlof had om voor het bezorgen van papier bij de fa. Märckelbach Maandagmiddag de z.g. Korte Landstraat in te rijden, raakte bij het moeilijke achteruit draaien den koerd kwijt en kwam tegen de zijgevel van de zaak der firma Kröber terecht ten gevolge waarvan de winkelruit brak.
• In the news: INDEX [of existing publications] ... De Plantenbeurs Fa Wed. G.M. Marckelbach Bussum (De Pers: maandblad voor het Nederlandsche perswezen; officieel orgaan van het persgilde der Nederlandsche Kultuurkamer, 13-12-1943.)
• Advertentie:
BUSSUM, 23 September 1942, aanvang 1.30 uur. CONCOURS HIPPIQUE Springconcours barriêrespringen. concours elegantste rijpaard, concours Shetlandsche ponies. 8 nummers tuigpaarden. Gemeentelijk sportterrein "ZUID" aan den Voormeulenweg. Drie overdekte tribunes. Toegangskaarten voorverkoop firma W.G.M. Märkelbach. Kapelstraat 21. telefoon 4141 te Bussum. (De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 14-08-1942.)
• In the news: HANDELSREGISTER
N.V. Gooische Uitgevers Mij, Hilversum, Kerkstraat 94, Dagblad- en uitgeversbedrijf. De N.V. Gooische Uitgevers Mij bericht hiermede, dat zij de uitgave van her Dagblad "Gooische Klanken" per 1 december 1947 heeft gestaakt. Vanaf genoemde datum wordt het blad uitgegeven door de fa. Märckelbach, Kapelstraat 21 te Bussum. (De Bel, 19/03/1948; p. 3/8.)
• In the news: DICHTER WILLEM BRANDT ONDERSCHEIDEN
Dedichter en essayist Willem Brandt te Bussum, wiens naam herhaaldelijk voorkomt in de programma's van het Alg. Cultureel Centrum in Singer, heeft dezer dagen van de duitse stad Minden een literaire onderscheiding ontvangen, nl. de Kogge-Ring.... Willem Brandt (pseudoniem voor W.S.B. Klooster), die in 1905 in Groningen werd geboren, heeft geruime tijd in het voormalige Ned. Oost Indië verblijf gehouden, waar hij tot 1956 hoofdredacteur was van de Deli Courant. In het laatstgenoemde jaar vestigde hij zich in Bussum, waar hij directeur werd van de N.V. Deli drukkerij en -boekhandel en van de N.V. Drukkerij Märckelbach.... (De Bel, 01/09/1964; p. 1/4.)
• In the news: HANDELSREGISTER
Slijterij "De Unie" Bussum. Kerkstraat 15. Uitgetr. E: W. Hermans per 1 Sept. 1952, wegens overlijden. Zaak o.a. E.H.F. Märckelbach-Hermans o.dez.n. (De Bel, 12/06/1953; p. 3/4.)
• Sources:
Adriaan's birth certificate, marriage certificate, Elisabeth's death certificate, and a personal "Familie Register" booklet on file.
up   c.1.3a.2.4a.3.7.


Name: Elisabeth Hendrika Märchelbach      ID: c.1.3a.2.4a.3.7.1.
Parents: Adriaan Märchelbach & Elisabeth Hendrika Petronella Hermans.
Born: 30-8-1927, Bussum.
Partner: Hendrik Kornelus van Eijken [Henry K van Eyken].
Partner's parents: Christiaan Theodorus Eduward van Eijken & Geertruida Petronella Marina Koopman.
Partner born: 18-9-1927, Leiden.
Married: 26-5-1954, Baie Comeau, Que.
• Notes:
Elisabeth was a handweaver. Henry was a sergeant with the Royal Dutch and the Royal Dutch Indonesian Landforces serving in Palambang, Indonesia, as a radio programmer and announcer. He became a chemical technologist and upon emigration to Canada a control engineer with Quebec North Shore Paper Co. and The Ontario Paper Co., and subsequently technical editor/editor of Pulp&Paper Magazine of Canada. Then studied chemistry (B.Sc.) and education (M.Ed.) while being a chemistry teacher at Dawson College in Montreal..
• Sources:
Extensive files on hand.
up   c.1.3a.2.4a.3.7.1.


Name: Catharina Willemien Märchelbach      ID: c.1.3a.2.4a.3.7.2a.
Parents: Adriaan Märchelbach & Elisabeth Hendrika Petronella Hermans.
Born: 23-4-1934, Bussum.
Partner: Nico J. de Jong.
Partner born: 1932.
Partner died: 1994.
Married: ?-2-1958, Bussum.
Divorced: 4-1962.
• Notes:
Executive secretary. Moved to England in 1966. He was an art dealer.
• Sources:
X-ref. Handwritten notes.
up   c.1.3a.2.4a.3.7.2a.


Name: Catharina Willemien Märchelbach      ID: c.1.3a.2.4a.3.7.2b.
Parents: Adriaan Märchelbach & Elisabeth Hendrika Petronella Hermans.
Born: 23-4-1934, Bussum.
Partner: Thomas Johnston Mellon.
Partner born: 1-1-1934, Kilwinning, Scotland.
Married: ?-9-1966.
• Sources:
X-ref. Handwritten notes.
up   c.1.3a.2.4a.3.7.2b.


Name: Adriana Märchelbach      ID: c.1.3a.2.4a.3.7.3.
Parents: Adriaan Märchelbach & Elisabeth Hendrika Petronella Hermans.
Born: 31-1-1938, Bussum.
Died: 7-9-1973, Amsterdam.
• Notes:
Physiotherapist.
• Sources:
Family register on file.
up   c.1.3a.2.4a.3.7.3.


Name: Jan Hendrik Märckelbach      ID: c.1.3a.2.4a.4.
Parents: Jan George Marckelbach & Carolina Paulina Bagman.
Born: 8-1-1853, Harderwijk.
Died: 28-1-1853, Harderwijk.
• Sources:
Vital stats:
Ref
up   c.1.3a.2.4a.4.


Name: Adrianus Markelbach      ID: c.1.3a.2.4b.5.
Parents: Jan George Markelbach & Elsje Regina van Daalen.
Born: 12-8-1859, Harderwijk.
Died: 19-6-1935, Lochum.
Partner: Berendina Johanna Asjes.
Partner's parents: Egbert Jan Asjes & Jenneke van Otterlo.
Partner born: 18-5-1861, Lochem.
Partner died: 04-09-1950, Lochum.
Married: 2-9-1892, Lochum.
• Notes:
Manufacturer; druggist.
Partner Dutch Reformed (Nederlands Hervormd).
• Sources:
Vital stats:
Ref.
Website for the extended Asjes family.
up   c.1.3a.2.4b.5.


Name: Elsje Regina Märckelbach      ID: c.1.3a.2.4b.5.1.
Parents: Adrianus Markelbach & Berendina Johanna Asjes.
Born: ~1899.
Died: 19-6-1935.
Partner: Bertus Hendrik te Hasseloo.
Partner's parents: Hendrik Jan te Hasseloo & Martha Geertruida Bloemena.
Married: 16-9-1921, Lochum.
• Notes:
He was an assistant in cultures.
• Sources:
Vital stats:
Ref, Gelderland archief.
• Advertisement:
Geboren: Elsje Regina dochter van B.H. te Hasselo en E.R. te Hasselo-Märckelbach. Siantar Hospitaal, 7 Juli 1926.(De Sumatra post, 10-07-1926.
• In the news: PASSAGIERS
Het m.s. "Johan van Oldenbarneveldt" van Batavia naar Amsterdam vertrokken en 18 April te Belawan verwacht.... Naar Genua, Villefranche, Southampton en Amsterdam: ....mevr. E.R. te Hasseloo-Märckelbach and kind....(De Sumatra post, 16-04-1936.)
• In the news: PASSAGIERSLIJSTEN
Van het motorschip Indrapoera16 September van Rotterdam naar Batavia vertrokken: .... mevr. E.R. te Hasseloo-Märckelbach en kind ....(Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 25-09-1936.)
• In the news: PASSAGIERS VOOR DELI
Ondervolgende passagiers van het ms "Indrapoera" dd. 16 September van Rotterdam vertrokken op te Belawan debarkeren: ... mevr. E.R. te Hasselo-Märckelbach. (De Sumatra post, 07-10-1936.)
• In the news: PASSAGIERSLIJST "J. PIETERSZ COEN"
Het s.s. "Jan Pietersz Coen" dat dd. 22 Juni van Tandjong Priok is vertrokken en Zaterdag a.s. Belawan binnenloopt, brengt de volgende passagiers.... Naar Belawan-Deli: ....mevr. E.R. te Hasseloo-Märckelbach and kind....(De Sumatra post, 23-06-1938)
• Advertisement:
Geboren: Henriëtte Martha dochter van B.H. te Hasselo en E.R. te Hasselo-Märckelbach. Hospitaal Balimbingan, 16 Oct. 1939. (De Sumatra post, 16-10-1939.)
up   c.1.3a.2.4b.5.1.

   Name: Elsje Regina      ID: c.1.3a.2.4b.5.1.1.
   Parents: Bertus Hendrik te Hasseloo & Elsje Regina Märckelbach.
   Born: 7-7-1926, Siantar Hospitaal.

   Name: Martha Hasseloo      ID: c.1.3a.2.4b.5.1.2.
   Parents: Bertus Hendrik te Hasseloo & Elsje Regina Märckelbach.
   Born: 16-10-1939, Hospitaal Balimbingan, Ned. East Indies.


Name: Gerrit Jan Marckelbach      ID: c.1.3a.2.4b.5.2.
Parents: Adrianus Markelbach & Berendina Johanna Asjes.
Born: ~7-1899.
Died: 14-10-1901, Lochem.
• Sources:
Vital stats:
Ref.
up   c.1.3a.2.4b.5.2.


Name: Maria Carolina Cecilia Marckelbach      ID: c.1.3a.2.4b.5.3.
Parents: Adrianus Markelbach & Berendina Johanna Asjes.
Born: ~5-1902.
Died: 29-1-1903, Lochum.
• Sources:
Vital stats:
Ref.
up   c.1.3a.2.4b.5.3.


Name: Dirk Hendricus Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.
Parents: Johannes Hendricus Markelbach & Grietje [Margaretha] de Ruyter.
Born: 2-9-1820, Culemborg.
Died: 9-4-1843, Diemen.
Partner: Catharina Elisabeth van Weely [Wely].
Partner born: ~1821, Culemborg.
• Notes:
According to the records of the Nederduits Hervormde community in Culemborg, Dirk Hendrikus Märckelbach left for Amsterdam around May 1842. He was a bread baker; but later, in 1866, he is reported to be a porter and his wife a "tapster" (bartender).
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1. Vital stats: Ref. 2. Religion: Ref. 3.
• Advertisement:
Op den 1en Augustus 1886 hopen mijn geliefde Broeder en Zuster, GIJSBERTUS VAN WELIJ en ALIDA KLOPPENBURG, hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. De Wed. MARCKELBACH. geb. VAN WELIJ. Watergraafsmeer. Ook namens mijne Kinderen en Behuwdkinderen. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 22-07-1886.)
up   c.1.3a.2.5.


Name: Wilhelmina Elisabetha [Elisabeth Wilhelmina] Markelbach      ID: c.1.3a.2.5.1.
Parents: Dirk Hendricus Markelbach & Catharina van Weelij.
Born: 5-1-1844, Diemen.
Partner: Fredrik Wurpel.
Partner born: ~1840, Amsterdam.
Married: 20-10-1866, Watergraafsmeer.
• Notes:
He was a "koperdraaier" (coppersmith?)
• Sources:
Vital stats:
Ref.
• Advertisement:
Voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden bg onze 25-jarige Echtvereeniging, betuigen wij onzen hartelijken dank. F. WURPEL. W.E.C. WURPEL- MÄRCKELBACH. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 23-10-1891.)
• In the news: FAMILIEBERICHTEN
OVERLEDEN: ... W.E. Wurpel- Marckelbach, 54 j.... (Algemeen Handelsblad, 26-02-1899.)
up   c.1.3a.2.5.1.

   Name: Johanna Catharina Wurpel      ID: c.1.3a.2.5.1.1.
   Parents: Fredrik Wurpel & Wilhelmina Elisabeth Marckelbach.
   Born: ~1868, Amsterdam.
   Partner: Gerrit Bongers.
   Partner's parents: Martinus Bongers & Johanna van Hardeveld.
   Partner born: ~1854, Rheden.
   Married: 25-02-1897, Amsterdam.
   • Notes:
   Groom was a civil engeneer.
   Father of the bride an employee.
   • Sources:
   
Genlias.

   Name: Fredrik Wurpel      ID: c.1.3a.2.5.1.2.
   Parents: Fredrik Wurpel & Elisabeth Marckelbach.
   Born: ~1870, Driebergen.
   Partner: Carolina Johanna Teseling.
   Partner's parents: Hendrikus Johannes Teseling & Carolina Wilhelmina Heinsius.
   Partner born: 23-2-1881, Driebergen.
   Married: 26-6-1910, Driebergen.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref.

   Name: Helena Maria Wurpel      ID: c.1.3a.2.5.1.3.
   Parents: Fredrik Wurpel & Wilhelmina Elisabetha Marckelbach.
   Born: ~1873, Amsterdam.
   Partner: Jacobus Wilhelmus Haalmeijer.
   Partner's parents: Andreas Philippus Johannes Haalmeijer & Margaretha Luisa Muller.
   Partner born: ~1870, Amsterdam.
   Married: 06-07-1899, Amsterdam.
   • Notes:
   Groom was a gymnastic instructor; his father a broker.
   Father of the bride a mechanician.
   • Sources:
   
Genlias.

   Name: Elisabeth Catharina Wurpel      ID: c.1.3a.2.5.1.4.
   Parents: Fredrik Wurpel & Wilhelmina Elisabeth Marckelbach.
   Born: ~1875, Amsterdam.
   Partner: Nathan Nicolaas Drukker.
   Partner's parents: Henry Drukker & Hanna Poppelsdorf.
   Partner born: ~1878, Amsterdam.
   Married: 22-05-1902, Amsterdam.
   • Notes:
   Groom was an insurance agent.
   • Sources:
   
Genlias.

   Name: Willem Hendrik Wurpel      ID: c.1.3a.2.5.1.5.
   Parents: Fredrik Wurpel & Wilhelmina Elisabetha Marckelbach.
   Born: ~1880, Amsterdam.
   Partner: Elisabeth Maria Eijspaart.
   Partner's parents: Hendricus Hermanus Johannes Eijspaart & Elisabeth de Kort.
   Partner born: ~1892, Nieuwer-Amstel.
   Married: 18-07-1912, Amsterdam.
   • Notes:
   Groom divorced from Maria Magdalena Rodefeld. Hewas an office clerk.
   • Sources:
   
Genlias.


Name: Johannes Hendricus Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.2a.
Parents: Hendricus Marckelbach & Catharina van Weely.
Born: 18-7-1846, Diemen.
Partner: Aagje de Braaij.
Partner's parents: Arie de Braaij & Manetje Vlug.
Partner born: ~1845, Ouder Amstel.
Married: 23-12-1868, Amsterdam.
• Notes:
Carpenter. Father of the bride: porter.
• Sources:
Oral, from Margaret Rosenstrauch, on 27-11-2007.
Genlias.
up   c.1.3a.2.5.2a.


Name: Johannes Hendricus Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.2b.
Parents: Hendricus Marckelbach & Catharina van Weely.
Born: 18-7-1846, Diemen.
Partner: Grada Johanna Lucretia van Doorn.
Partner's parents: Dirk van Doorn & Klaasje Huijsman.
Partner born: ~1843, Nieuwer-Amstel.
Married: 07-08-1872, Amsterdam.
• Notes:
Carpenter. Father of groom: factory worker.
Bride: maid. Father bride: pastry baker.
• Sources:
Oral, from Margaret Rosenstrauch, on 27-11-2007.
Genlias.
up   c.1.3a.2.5.2b.


Name: Geertruida Cornelia Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.2b.1.
Parents: Johannes Hendricus Marckelbach & Grada Johanna Lucretia van Doorn.
Born: ~1874, Watergraafsmeer.
Partner: Willem Hendrik Roos.
Partner's parents: Christiaan Hendrik Bernardus Roos & Catharina Helena Croese.
Partner born: ~1870, Amsterdam.
Married: 16-10-1919, Amsterdam.
• Notes:
Storekeeper. Widower of Christina Diederika van Nifterick.
• Sources:
Genlias.
up   c.1.3a.2.5.2b.1.


Name: Elisabeth Maria Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.2b.2.
Parents: Johannes Hendricus Marckelbach & Grada Johanna Lucretia van Doorn.
Born: ~1878, Watergraafsmeer.
Partner: Jan Sijtzes Boetje.
Partner's parents: Sijtze Sijbes Boetje & Tetje IJpes van der Schaaf.
Partner born: ~1873, Utingeradeel.
Married: 07-12-1904, Amsterdam.
• Notes:
Smith. Widower of Taapke Hoeksma. Father of the groom was a carpenter.
• Sources:
Genlias.
• In the news: FAMILIEBERICHTEN, Burgelijke stand van Amsterdam
BEVALLEN, Aangegeven 13 Aug.: ... E. Boetje-Marckelbach, z.... (Algemeen Handelsblad, 14-08-1906.)
up   c.1.3a.2.5.2b.2.

   Name: Tetje Boetje      ID: c.1.3a.2.5.2b.2.1.
   Parents: Jan Sijtzes Boetje & Elisabeth Maria Marckelbach.
   Born: ~1905, Utrecht. (Ref. Parents' familieberichten.)
   Partner: Cornelis Gerardus Stenzler .
   Partner's parents: Gerardus Wilhelmus Stenzler & Catharina Westerveld.
   Partner born: ~1903, Leiden.
   Married: 01-08-1929, Amsterdam.
   • Notes:
   Groom was an office clerk; his father a mchinist-bankworker (-benchworker?).
   .Father bride was a smith.
   • Sources:
   
Genlias.

   Name: Johannes Sijtzes Boetje      ID: c.1.3a.2.5.2b.2.2.
   Parents: Jan Sijtzes Boetje & Elisabeth Maria Marckelbach.
   Born: ~1907, Amsterdam.
   Partner: Alberta Susanna Cornelia Stijger.
   Partner's parents: Andreas Daniël Stijger & Alberta Susanna Cornelia Brinkman.
   Partner born: ~1905, Amsterdam.
   Married: 02-05-1929, Amsterdam.
   • Notes:
   Groom was a stereotypist. Father groom: smith.
   Bride made women's coats; her father was a taylor.
   • Sources:
   
Genlias.


Name: Dirk Andreas Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.2b.3a.
Parents: Johannes Hendrikus Marckelbach & Grada Johanna Lucretia van Doorn.
Born: ~1882, Watergraafsmeer.
Partner: Barbera Grootes.
Partner's parents: Cornelis Grootes & Antje Molenaar.
Partner born: ~1883, Alkmaar.
Married: 07-02-1906, Amsterdam.
• Notes:
He was a blacksmith, his father a laborer.
She was the widow of Jonas Camphuijsen.
• Sources:
Genlias.
up   c.1.3a.2.5.2b.3a.


Name: Dirk Andreas Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.2b.3b.
Parents: Johannes Hendrikus Marckelbach & Grada Johanna Lucretia van Doorn.
Born: ~1882, Watergraafsmeer.
Partner: Gerdina Bergman.
Partner's parents: Martinus Bergman & Catharina de Groot.
Partner born: ~1883, Wassenaar.
Married: 30-06-1909, Amsterdam.
• Notes:
Smith; fireworks maker. Wedower of Barbera Grootes.
Father of the bride was a farmer.
• Sources:
Genlias.
up   c.1.3a.2.5.2b.3b.


Name: Andreas Johannes Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.2b.4.
Parents: Johannes Hendricus Marckelbach & Grada Johanna Lucretia van Doorn.
Born: ~1884, Watergraafsmeer.
Partner: Elisabeth Johanna Catharina van de Riet.
Partner's parents: Casper Coenraad van de Riet & Jantje Alida van Londen.
Partner born: ~1885, Amsterdam.
Married: 18-05-1916, Amsterdam.
• Notes:
Legitimized a child.
This child might well be: Elisabeth Johanna Catharina Marckelbach, birth 10 jan 1912 Amsterdam, ballet pedagoge, married to Lucas Cornelis van der Lende, born 14 mar 1910 Rotterdam, hoofd huish diensten ener stichting (
Ref.)
The groom was a smith; his father a clerk.
• Sources:
Genlias.
• In the news: BURGERLIJKE STAND
GEHUWD op 18 Mei. ... A Marckelbach en E v d Riet.... (De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 20-05-1916.)
• Advertisement:
ZEEBABOE. Familie, per Tjeriai eind September in Holland aankomend, zoekt voor haar BABOE plaatsing, om zoo spoedig mogelijk mee terug te kunnen gaan naar Indië (Deli). Brieven te zenden aan A. MARCKELBACH, Kastanjelaan, Lochem. (Algemeen Handelsblad, 30-08-1927.)
• In the news: BURGERLIJKE STAND
AMSTERDAM, 18 Juni 1940.—Ondertrouwd: ... L.C. v.d. Lende en E.J.C. Marckelbach; ... (De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 21-06-1940.)
• Advertisement:
Getrouwd: L.C. VAN DER LENDE en E.J.C. MARCKELBACH. Ferd. Bolstraat 90 II, Amsterdam-Z. Algemene kennisgeving. (Algemeen Handelsblad, 03-07-1940.)
up   c.1.3a.2.5.2b.4.


Name: Dirk Hendrikus Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.3.
Parents: Hendricus Marckelbach & Catharina van Weely.
Born: 27-10-1848, Diemen.
• Notes:
"Gaswerker" (Worker in the gas industry).
• Sources:
Oral, from Margaret Rosenstrauch, on 27-11-2007.
up   c.1.3a.2.5.3.


Name: Margaretha Elisabetha Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.4.
Parents: Hendricus Marckelbach & Catharina van Weely.
Born: 16-11-1850, Diemen.
• Sources:
Oral, from Margaret Rosenstrauch, on 27-11-2007.
up   c.1.3a.2.5.4.


Name: Johannes Andreas Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.5.
Parents: Dirk Hendricus Marckelbach & Catharina Elisabeth van Welij .
Born: 15-01-1852, Diemen.
Partner: Geertrui Henriette Binnekade.
Partner's parents: Hermanus Binnekade & Antje Catharina van Ark.
Partner born: ~1855, Amsterdam.
Married: 03-03-1887, Amsterdam.
• Notes:
Carpenter.
• Sources:
Oral, from Margaret Rosenstrauch, on 27-11-2007.
• Advertisement:
Heden overleed, na een kort maar smartelijk lijden, onze geliefde Echtgenoot, Vader en Behuwdvader, HERMANUS BINNEKADE, in den ouderdom van ruim 70 jaar, diep betreurd door mij, mijne Kinderen en Behuwdkinderen. Wed. A.C. BINNEKADE-VAN ARK. G H. MARCKELBACH-BINNEKADE. J.A. MARCKELBACH. J.H. BINNEKADE. C.J. P. BINNEKADE-VAN ESSE. W. BINNEKADE. G. BINNEKADEBONNINKHORST. Amsterdam, 4 Oct. 1891. Algemeene kennisgeving. (
Het nieuws van den dag: kleine courant, 08-10-1891.)
up   c.1.3a.2.5.5.


Name: Johannes Andreas Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.5b.
Parents: Dirk Hendricus Marckelbach & Catharina Elisabeth van Wely.
Born: 15-01-1852, Diemen.
Partner: Anna Maria van den Berg.
Partner's parents: Gerrit van den Berg & Maria Elizabeth Zwaanswijk.
Partner born: ca 1856.
Married: 14-07-1920, Haarlem.
• Note:
Carpenter.
Groom is widower of Geertrui Henriette Binnekade. Bride is widow of Henderik van der Werff • From .:
Bruidegom: Johannes Andreas Marckelbach, Diemen, 67, timmerman.
Vader: Dirk Hendricus Marckelbach.
Moeder: Catharina Elisabeth van Wely.
Bruid: Anna Maria van den Berg, Haarlem, 64.
Vader: Gerrit van den Berg.
Moeder: Maria Elizabeth Zwaanswijk.
Plaats: Haarlem.
Huwelijksdatum: 14-07-1920.
Opmerkingen: bruidegom is weduwnaar van geertrui henriette binnekade; bruid is weduwe van henderik van der werff.

Name: Gijsbertus Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.6.
Parents: Dirk Hendricus Marckelbach & Catharina Elisabeth van Welij.
Born: 8-2-1855, Diemen.
Died: 03-06-1906, Bloemendaal.
Partner: Maria Groot.
Partner's parents: Klaas Groot & Teuntje van Wilgenburg.
Partner born: ~1859, Amsterdam.
Married: 20-11-1884, Amsterdam.
• Notes:
Vader Gijsbertus was machinist en woonde in 1888 in de Leestraat te Baarn.
Father of the bride: milkman.
• From Digitale Stamboom:
Overledene: Gijsbertus Marckelbach, 51.
Vader: Dirk Hendricus Marckelbach.
Moeder: Catharina Elisabeth van Wely.
Echtgenoot/echtgenote: Maria de Groot.
Plaats: Bloemendaal.
Datum overlijden: 03-06-1906 (Bloemendaal).
Diemen.
• Sources:
Vital stats:
Ref.
Genlias.
up   c.1.3a.2.5.6.


Name: Gijsbertus Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.6.1a.
Parents: Gijsbertus Marckelbach & Maria Groot.
Born: 1886.
Died: 1945, Batavia.
Partner: Johanna de Sousa.
• Notes:
In 1909 went to East Indies on a merchant marine vessel, liked it there so much that he decided to stay. He went to work managing a coffee plantation and built an ice factory (from book knowledge), and later built a factory for processing coconut oil, the first such facility in the Indies.
He was interred in 1945 as a consequence of ill treatment in a Japanese concentration camp during WW-II. It is believed that his (second) wife (Cornelie Stolz) was able to stay out of the camp because of her German background. His son Jan and another son went into hiding.
• Sources:
< Margaret Rosenstrauch email 6-12-2007.
• From Fields of Honor:
Achternaam: Marckelbach.
Voornamen: Gijsbertus.
Voorletters: G.
Titel: .
Beroep: Bedrijfsleider oliefabriek.
Geboorteplaats: Watergraafsmeer.
Geboortedatum: 13-09-1886.
Overlijdensplaats: Batavia.
Overlijdensdatum: 08-09-1946.
Categorieën : Burger.
Buiten Erevelden: Buiten Erevelden (meer informatie).
Gemeente: Onbekend.
Land: Indonesië: Buiten Erevelden.
Gedenkboek: 41.
up   c.1.3a.2.5.6.1a.


Name: Gijsbertus Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.6.1b.
Parents: Gijsbertus Marckelbach & Maria Groot.
Born: 1886.
Partner: Cornelie Stolz.
• Notes:
In 1909 went to East Indies on a merchant marine vessel, liked it there so much that he decided to stay. He went to work managing a coffee plantation and built an ice factory (from book knowledge), and later built a factory for processing coconut oil, the first such facility in the Indies.
He was interred in 1945 as a consequence of ill treatment in a Japanese concentration camp during WW-II. It is believed that his wife was able to stay out of the camp because of her German background. His son Jan and another son went into hiding.
• Sources:
Emails 5-12-2007, Jan 9, 2012 from Margaret Rosenstrauch.
up   c.1.3a.2.5.6.1b.


Name: Gijsbertus(?) (nicknamed "Njo" for "Sinjo") Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.6.1a.1.
Parents: Gijsbertus Markelbach & Johanna de Sousa.
Born: ~1912.
• Sources:
Margaret Rosenstrauch email 6-12-2007.
• Advertisement:
Hedenmorgen overleed door een noodlottig ongeluk Gijsbertus Marckelbach, oud 20 jaar. Zijn bedroefde Ouders, Broertjes en Zusjes. Batavia-C 28 October 1932. De begrafenis zal plaats hebben vanuit C.B.Z. op morgenmiddag 4 uur op begraafplaats Tanah Abang. (
Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 28-10-1932.)
• Advertisement:
Ondergeteekende getuigt hiermede, ook namens de verdere familieleden, zijn hartelijke dank voor de vele blijken van deelneming ondervonden bij d tragischen dood van zijn zoon Gijsbertus. G. Marckelbach Batavia-C., 31 Oct. 1932. (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 31-10-1932.)
up   c.1.3a.2.5.6.1a.1.


Name: Elisabeth Catharina Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.6.1a.2.
Parents: Gijsbertus Marckelbach & Johanna de Sousa.
Born: 5-5-1914, Batavia (Dutch East Indies).
• Sources:
Margaret Rosenstrauch email 6-12-2007.
Indisch Family Archief, The Hague (letter by L.H. Merkelbach).
up   c.1.3a.2.5.6.1a.2.


Name: Dirk Hendricus Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.6.1a.3.
Parents: Gijsbertus Marckelbach & Johanna de Sousa.
Born: 20-09-1918, Batavis, Dutch East Indies (presently Djakarta, Indonesia).
Partner: Toetie Leonora Jo.
• Notes:
On November 14, 1966, Dutch citizenship acquired by Dirk Hendricus Marckelbach, born 20-9-1918 in Djakarta (Indonesia), warehouse clerk living in Eindhoven, by his wife Jo, Toetie Leonora, born 13-12-1917 in Djakarta, and by Jozef Rudolf Marckelbach, born 27-6-1942 in Djakarta, student mechanic, living in Eindhoven.
• Sources:
Margaret Rosenstrauch email 6-12-2007.
Indisch Family Archief, The Hague (letter by L.H. Merkelbach).
SGD 1966-1967 00013.
up   c.1.3a.2.5.6.1a.3.


Name: Jozef Rudolf Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.6.1a.3.1.
Parents: Dirk Hendricus Marckelbach & Toetie Leonora Jo.
Born: 27-06-1942, Djakarta (Indonesië).
• Notes:
Acquired Dutch citizenship on November 14, 1966. Was then leerling-onderhoudsmonteur, wonende te Eindhoven.
• Sources:
SGD 1966-1967 00013.
up   c.1.3a.2.5.6.1a.3.1.


Name: Erna Margaretha Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.6.1a.7.
Parents: Gijsbertus Marckelbach & Johanna de Sousa.
Born: 22-02-1920, 12.35 p.m., Weltevreden.
Died: 30-06-1921.
• Sources:
Advertisements below.
• Advertisement: De Heer en Mevrouw MARCKELBACH-De Souza geven hierbij kennis van de geboorte van hun dochter ERNA MARGARETHA. Weltevreden, 22 Febr.'20, 12.35 n.m. (
Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 24-02-1920.)
• Advertisement: Heden overleed onste jongste lieveling: Erna Margaretha op den aanvallige leeftijd van 16 maanden. G. Marckelbach en kinderen. Weltevreden, 30 Juni 1921. (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 30-06-1921.)
• Advertisement: Dankbetuiging aan allen voor de betoonde deelneming in het door ons geleden verlies. G. Marckelbach en kinderen. Weltevreden, 30 Juni 1921. ((Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 30-06-1921.)
up   c.1.3a.2.5.6.1b.7.


Name: Cornelis Marinus Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.6.1b.4.
Parents: Gijsbertus Marckelbach & Cornelie Stolz.
Born: ?
• Sources:
Margaret Rosenstrauch email 5-12-2007.
up   c.1.3a.2.5.6.1b.4.


Name: Maria Louisa Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.6.1b.5.
Parents: Gijsbertus Marckelbach & Cornelie Stolz.
Born: ?
• Sources:
Margaret Rosenstrauch email 5-12-2007.
up   c.1.3a.2.5.6.1b.5.


Name: Johan Fredrik Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.6.1b.6.
Parents: Gijsbertus Marckelbach & Cornelie Stolz.
Born: 6-9-1924.
Partner Anna Wittebol.
• Sources:
Oral, from Margaret Rosenstrauch, on 27-11-2007. Email 5-12-2007.
up   c.1.3a.2.5.6.1b.6.


Name: Jan Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.6.1b.7.
Parents: Gijsbertus Marckelbach & Cornelie Stolz.
Born: 16-10-1927, Batavia (currently known as Djakarta).
Died: ~2004.
Partner: Marie Hofmeister.
Partner's parents: Wilhelm Frederick Hofmeister & Helene Frederika Halewijn.
Partner born: 19-8-1930, Soerabaja.
Married: 16-1-1951, Djakarta.
• Notes:
After WW-II, he went to The Netherlands where he was employed as an engineer with the Fokker aircraft company. In 1960, he moved with his family to the U.S.
Orally reported that partner's parents were born in the Dutch East Indies and died in Amsterdam; however a newsitem (below) shows that an F.H.R. Hofmeister died in Semaring, Ned. East Indies.
• Sources:
Oral, from Margaret Rosenstrauch, on 27-11-2007; email, 6-12-2007.
• In the news: FAMILIEBERICHTEN
BEVALLEN: ... C. Marckelbach-Stolz, z. ... te Batavia.
OVERLEDEN: ... F.H.R. Hofmeister, m., Semarang.... (
Algemeen Handelsblad, 22-11-1927.)
up   c.1.3a.2.5.6.1b.7.


Name: Margaret ["Margie"] Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.6.1b.7.1.
Parents:Jan Marckelbach & Marie Hofmeister.
Born: 3-8-1955, Amsterdam.
Partner: Chris Franklin Rosenstrauch.
Married: 24-8-1974.
• Notes:
Current address: 211 Jenay Court, Martinez 94553, CA.
• Sources:
email, 6-12-2007.
up   c.1.3a.2.5.6.1b.7.1.

   Name: Leah Marie Rosenstrauch      ID: c.1.3a.2.5.6.1.2.1.1.
   Parents: Margaret ["Margie"] Marckelbach & Chris Franklin Rosenstrauch.
   Born: 11-1-1981, Berkeley, CA.
   • Sources:
   Email, 6-12-2007.


Name: Linda Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.6.1b.7.2.
Parents:Jan Marckelbach & Marie Hofmeister.
Born: 28-12-1956, Amsterdam.
Partner: Thomas Anthony McSweeney.
• Sources:
Email, 6-12-2007.
up   c.1.3a.2.5.6.1b.7.2.

   Name: Kaitlin Grace McSweeney      ID: c.1.3a.2.5.6.1b.7.2.1.
   Parents: Linda Marckelbach & Thomas Anthony McSweeney.
   Born: 14-11-1983, Walnut Creek, CA.
   • Sources:
   Email, 6-12-2007.

   Name: Ryan Thomas McSweeney      ID: c.1.3a.2.5.6.1b.7.2.2.
   Parents: Linda Marckelbach & Thomas Anthony McSweeney.
   Born: 17-10-1985, Walnut Creek, CA.
   • Sources:
   Email, 6-12-2007.


Name: Michael Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.6.1b.7.3.
Parents: Jan Marckelbach & Marie Hofmeister.
Born: 9-2-1960, Amsterdam.
• Sources:
Email, 6-12-2007.
up   c.1.3a.2.5.6.1b.7.3.


Name: Maria Catharina Elisabeth Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.6.2.
Parents: Gijsbertus Marckelbach & Maria Groot.
Born: 01-02-1890, Baarn.
Partner: Pieter Luckerhof.
Partner's parents: George Frederik Luckerhof & Angenita Wilhelmina Voogt.
Partner born: ~1890, Amsterdam.
Married: 15-01-1913, Amsterdam.
• Notes:
Groom was a coachman; his father a merchant.
Mother of the bride was a cleaning lady.
• Sources:
Genlias.
up   c.1.3a.2.5.6.2.


Name: Dirk Hendrikus Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.6.3.
Parents: Gijsbertus Marckelbach & Maria Groot.
Born: 22-02-1891, Baarn.
Partner: Maaike Pelle.
Partner's parents: Dirk Pelle & Elizabeth Poulisse.
Partner born: ~1898.
Married: 18-02-1920, Amsterdam.
• Notes:
Streetcar driver. His father a workman.
• Sources:
Genlias.
up   c.1.3a.2.5.6.3.


Name: Catharina Elisabeth Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.6.1.
Parents: Gijsbertus Marckelbach & Maria Groot.
Born: 7-5-1892, Baarn.
Died: 25-07-1892, Baarn.
Interred: Oude Algemene Begraafplaats Berkenweg, Baarn.
• Sources:
Vital stats:
Ref.
up   c.1.3a.2.5.6.4.


Name: Teuntje Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.6.5.
Parents: Gijsbertus Marckelbach & Maria Groot.
Born: 02-08-1893, Baarn.
Partner: Age Theodorus de Beer.
Partner's parents: Barend de Beer & Reintje Rosenberg.
Partner born: ~1896, Amsterdam.
Married: 14-06-1923, Amsterdam.
• Notes:
Groom worked at a bank; groom's father was a laborer.
• Sources:
Genlias.
up   c.1.3a.2.5.6.5.


Name: Wilhelmina Johanna Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.6.6.
Parents: Gijsbertus Markelbach & Maria Groot.
Born: 16-01-1895, Baarn.
• Sources:
Genlias.
up   c.1.3a.2.5.6.6.


Name: Jan George Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.7.
Parents: Dirk Hendricus Marckelbach & Catharina Elisabeth van Welij.
Born: 21-5-1857, Watergraafsmeer.
Partner: Grietje Buitenhuis.
Partner's parents: Gerrit Buitenhuis & Jannetje Besteben.
Partner born: ~1860, Ransdorp.
Married: 07-10-1886, Amsterdam.
• Notes:
Pipefitter.
• Sources:
Oral, from Margaret Rosenstrauch, on 27-11-2007.
Genlias.
up   c.1.3a.2.5.7.


Name: Margaretha Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.8.
Parents: Dirk Hendricus Marckelbach & Catharina Elisabeth van Welij.
Born: 1-9-1860, Watergraafsmeer.
Partner: Dirk Buitenhuis.
Partner's parents: Gerrit Buitenhuis & Jannetje Besteben
Partner born: ~1862, Ransdorp.
Married: 7-5-1885, Amsterdam.
• Notes:
He was a capenter. She a maid servant.
• Sources:
Email, 6-12-2007.
Genlias.
• In the news: FAMILIE BERICHTEN Burgelijke Stand van Amsterdam
BEVALLEN: ... M. Buitenhuis-Marckelbach, s.; .... (Algemeen Handelsblad, 04-05-1892.)
• Advertisement: 1885–1910. Den 7den Mei a.s. hopen onze geliefde Ouders DIRK BUITENHUIS en MARGARETHA MÄRCKELBACH, hun 25-jarige Echt vereeniging te herdenken. Tevens hoopt onze Vader den 11den Mei a.s. den dag te herdenken, waarop hij v&oacute;&oacute;r 25 jaren in dienst trad aan de Stoomtimmerfabrlek "India", van de heeren TH R. VAN EPEN & Co., Groote Bickerstraat 46, Amsterdam. Hun liefhebbende Kinderen: JAN, GEORGE en DIRK. Amsterdam, Mei 1910. (Het nieuws van den dag: kleine courant, 04-05-1910.)
• In the news: FAMILIE BERICHTEN Burgelijke Stand van Amsterdam, Aangegeven 3 Februari
OVERLEDEN: ... G. Buitenhuis, echt. J. Märckelbach. v. 69 j.; .... (Algemeen Handelsblad, 04-02-1930.)
up   c.1.3a.2.5.8.

   Name: Jan George Buitenhuis      ID: c.1.3a.2.5.8.1.
   Parents: Dirk Buitenhuis & Margaretha Marckelbach.
   Born: ~1888, Amaterdam.
   Partner: Maria Elisabeth van der Sanden.
   Partner's parents: Bernardus Antonius van der Sanden & Maria Elisabeth Holtman.
   Born: ~1894, Amaterdam.
   Married: 24-07-1913, Amsterdam.
   • Notes:
   Groom was a carpenter; his father a woodplaner.
   Father of the bride was barber or a hairdresser.
   ;• Sources:
   
Genlias.

   Name: Dirk Buitenhuis      ID: c.1.3a.2.5.8.2.
   Parents: Dirk Buitenhuis & Margaretha Marckelbach.
   Born: ~1893, Amaterdam.
   Partner: Jansje Uitslager.
   Partner's parents: Jan Uitslager & Henriëtte Feenstra.
   Partner born: ~1894, Amsterdam.
   Married: 24-07-1913, Amsterdam.
   • Notes:
   Groom was a carpenter as was hgis father.
   Father of the bride was a navvy.
   ;• Sources:
   
Genlias.


Name: Elisabeth Catharina Marckelbach      ID: c.1.3a.2.5.9.
Parents: Dirk Hendricus Marckelbach & Catrina van Welij.
Born: 1-9-1860, Watergraafsmeer.
Partner: Simon Hornstra.
Partner's parents: Geert Hornstra & Jacoba Wierda.
Partner born: ~1867, Leeuwarden.
Married: 20-02-1890, Amsterdam.
• Notes:
Groom: housepainter. Father of the groom: florist.
Email, 6-12-2007.
Genlias.
• In the news: FAMILIEBERICHTEN. Burgerlijke Stand van Amsterdam
BEVALLEN: ... E. Hornstra-Marckelbach.d. ... (Algemeen Handelsblad, 29-05-1890.)
up   c.1.3a.2.5.98.


Name: Johannes Andreus Marckelbach      ID: c.1.3a.2.6.
Parents: Johannes Hendricus Markelbach & Grietje [Margaretha] de Ruyter.
Born: 18-8-1822, Culemborg.
Died: 17-9-1851, Arnhem.
• Notes:
The membership roll of the Nederduits Hervormde community shows that he deregistered in March 1843 for a move to Arnhem. He was an assistant in a pharmacy.
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1. Vital stats: Ref. 2. Religion: Ref. 3.
up   c.1.3a.2.6.


Name: Hendrica Marckelbach      ID: c.1.3a.2.7.
Parents: Johannes Hendricus Markelbach & Grietje [Margaretha] de Ruyter.
Born: 26-5-1825, Culemborg.
Died: 13-09-1906, Zaandam.
Partner: Cornelis Willem van Beusekom.
Married: 25-9-1857, Vianen.
• Notes:
Van Beusekom was listed in 1886 as "rentmeester" (estate steward) and in 1887 as a candidate notary. The Culemborg census of ~1739 records Hendrika living with her mother when she was a 16-year-old. She deregisters from the Nederduits Hervormde community for a move to Vianen 28-6-1855. The church books show that she had been registered as coming from Vianen on 1-4-1838.
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1. Vital stats: Ref. 2. Religion: Ref. 3. Census: Ref. 4
up   c.1.3a.2.7.

   Name: Hendrik van Beusekom      ID: c.1.3a.2.7.5.
   Parents: Cornelis Willem van Beusekom & Hendrika Marckelbach.
   Born: 15-2-1859, Culemborg.
   Died: 1937.
   Partner: Justina Cornelia Wilhelmina Eugenia Segov.
   Partner born: 22-1-1870, Soemenap (Dutch East Indies).
   • Notes:
   Major in the Infantry, Dutch East Indies army.
   Registered addres on 23-4-1909: Franklinstraat 157, The Hague; on 8-10-1937: Van den Eijndenstraat 11, The Hague.
   • Sources:
   
Register The Hague.

   Name: Grietje van Beusekom      ID: c.1.3a.2.7.1.
   Parents: Cornelis Willem van Beusekom & Hendrika Marckelbach.
   Born: ~1860.
   Partner: Pieter de Gelder.
   Partner's parents: Wilhelmus de Gelder & Lucia Alida Graafland.
   Partner born: ~1859.
   Married: 24-11-1879, Culemborg.
   Divorced: 29-11-1889, 's-Gravenhage.
   • Notes:
   Father of groom was a notary.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref.
   Genlias.

   Name: Elisabeth van Beusekom      ID: c.1.3a.2.7.2.
   Parents: Cornelis Willem van Beusekom & Hendrika Merckelbach.
   Born: ~1861.
   Partner: Jacob Hendrik Alphonse Mijsberg .
   Partner's parents: Willem Mijsberg & Maria Cornelia de Koning.
   Partner born: ~1859.
   Married: 08-09-1887, Culemborg.
   • Notes:
   Groom was in the military; father of groom was a minister.
   Father of the bride was a secretary.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref.
   Genlias.

   Name: Cornelis van Beusekom      ID: c.1.3a.2.7.3.
   Parents: Cornelis Willem van Beusekom & Hendrika Merkelbach.
   Born: ~3-1865, Culemborg.
   Died: 26-08-1865, Culemborg.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref.
   Genlias.

   Name: Cornelis van Beusekom      ID: c.1.3a.2.7.4.
   Parents: Cornelis Willem van Beusekom & Hendrika Marckelbach.
   Born: ~1869, Culemborg.
   Died: 26-05-1887, Kampen.
   • Notes:
   Death registered in Culemborg on 02-06-1887.
   Corporal.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref.
   Genlias.


Name: Margrieta Marckelbach      ID: c.1.3a.2.8.
Parents: Johannes Hendricus Markelbach & Grietje [Margaretha] de Ruyter.
Born: 9-7-1827, Culemborg.
Died: 30-5-1850, Culemborg.
• Notes:
The Culemborg census of ~1739 records her, as a 12-year-old, living with her mother. It appears from the roll of the Nederduits Hervormde Church in Culemborg that she went to Rotterdam in or just after February of 1828; that she returned from Zijderveld to Columborg in April of 1830; then she left for Maarssen March 1833, to return again a year later, in May 1834.
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1. Vital stats: Ref. 2. Religion: Ref. 3. Census: Ref. 4.
up   c.1.3a.2.8.


Name: Christoffel Antonie Marckelbach      ID: c.1.3a.2.9.
Parents: Johannes Hendricus Markelbach & Grietje [Margaretha] de Ruyter.
Born: 30-1-1829, Culemborg.
• Notes:
The Culemborg census of ~1739 records him, as a 10-year-old, living with his mother. He leaves the Nederduits Hervormde community for Vianen in 1855.
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1. Religion: Ref. 2. Census: Ref. 3.
up   c.1.3a.2.9.


Name: Sygje Clasina Marckelbach      ID: c.1.3b.3.
Parents: Johan George Merckelbach & Alida van Deventer.
Born: 6-6-1803, Culemborg.
Died: 16-12-1857, Rotterdam.
Partner: Simon Brandenburg.
Partner's parents: Huijbert Brandenburg & Neeltje van Es.
Partner born: 23-11-1803, Rotterdam (residence: Botersloot).
Partner baptized (reformed): 04-12-1803, Rotterdam.
Partner died: 23-11-1850, Rotterdam.
• Notes:
A record of the Nederduits Hervormde Church in Culemborg shows she left for Rotterdam in July of 1824. Her daughter, Neeltje Brandenburg, was born ~1828 in Rotterdam and died at age 4 in Culemborg.
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1. Vital stats: Ref. 2. Religion: Ref. 3.
DTB Rotterdam Doop gereformeerd. Rotterdam 1850 c247v. Rotterdam 1857 g013v.
up   c.1.3b.3.

   Name: Neeltje Alida Brandenburg      ID: c.1.3b.3.1.
   Parents: Simon Brandenburg & Zijgje Clasina Merkelbach.
   Born: 1-9-1827, Rotterdam.
   Died: 24-01-1832, Culemborg.
   • Sources:
   
Rotterdam 1827 b039v.
   Genlias.

   Name: Jan George Brandenburg      ID: c.1.3b.3.2.
   Parents: Simon Brandenburg & Zijgje Clasina Merkelbach.
   Born: 28-05-1829, Rotterdam.
   Died: 27-7-1829, Culemborg.
   • Sources:
   
Rotterdam 1829 a201v.
   Genlias.

   Name: Jan George Brandenburg      ID: c.1.3b.3.3.
   Parents: Simon Brandenburg & Sijgje Clasina Merkelbach.
   Born: 16-7-1831, Rotterdam.
   Died: 31-10-1831, Rotterdam.
   • Sources:
   
Rotterdam 1832 b068v.

   Name: Alida Brandenburg      ID: c.1.3b.3.4.
   Parents: Simon Brandenburg & Zijgje Clasina Merkelbach.
   Born: 13-10-1832, Rotterdam.
   Died: 09-07-1833 , Rotterdam.
   • Sources:
   
Rotterdam 1832 b068v. Rotterdam 1833 b068.

   Name: Neeltje Klasina Brandenburg      ID: c.1.3b.3.5.
   Parents: Simon Brandenburg & Zijgje Clasina Merkelbach.
   Born: 15-12-1833, Rotterdam.
   Died: 09-08-1835, Rotterdam.
   • Sources:
   
RoRotterdam 1833 b164v. ;Rotterdam 1835 b220v.

   Name: NN. Brandenburg      ID: c.1.3b.3.6.
   Parents: Simon Brandenburg & Sijgje Clasina Merkelbach.
   Stillborn: 9-8-1835, Rotterdam.
   • Notes:
   Female.
   • Sources:
   
Rotterdam 1835 b220v.

   Name: Alida Johanna Margaretha Brandenburg      ID: c.1.3b.3.7.
   Parents: Simon Brandenburg & Sijgje Clasina Merkelbach.
   Born: 01-06-1837, Rotterdam.
   • Sources:
   
Rotterdam 1837 b064.

   Name: Maria Brandenburg      ID: c.1.3b.3.8.
   Parents: Simon Brandenburg & Sijgje Clasina Merkelbach.
   Born: 27-04-1841, Rotterdam.
   Died: 27-07-1842, Rotterdam.
   • Sources:
   
Rotterdam 1841 b070. Rotterdam 1842 b226.

   Name: Judik Brandenburg      ID: c.1.3b.3.9.
   Parents: Simon Brandenburg & Sijgje Clasina Merkelbach.
   Born: 07-01-1843, Rotterdam.
   Died: 18-04-1843, Rotterdam.
   • Sources:
   
Rotterdam 1843 a016. Rotterdam 1843 a194.


Name: Gerarda Catharina Markelbach      ID: c.1.3b.4.
Parents: Johan George Merckelbach & Alida van Deventer.
Born: 31-12-1804, Culemborg.
Died: 6-10-1817, Culemborg.
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1. Vital stats: Ref. 2.
up   c.1.3b.4.


Name: Philippina Carolina Marckelbach      ID: c.1.3b.5.
Parents: Johan George Merckelbach & Alida van Deventer.
Born: 5-7-1806, Culemborg.
Died: 23-4-1835, Culemborg.
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1. Vital stats: Ref. 2.
up   c.1.3b.5.


Name: Johanna Margaretha Marckelbach      ID: c.1.3b.6.
Parents: Johan George Merckelbach & Alida van Deventer.
Born: 7-12-1807, Culemborg.
Died: 16-10-1834, Culemborg.
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1. Vital stats: Ref. 2.
up   c.1.3b.6.


Name: Alida Georgina Marckelbach      ID: c.1.3b.7.
Parents: Johan George Merckelbach & Alida van Deventer.
Born: 17-09-1809, Culemborg.
Died: 31-8-1872, Vreeland.
Partner: Hendrik Slok-Soede.
Partner born: ~1810, Maarssen.
Married: 27-7-1838, Maarssen.
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1. Vital stats: Ref. 2.
up   c.1.3b.7.

   Name: Johanna Slok Soede      ID: c.1.3b.7.1.
   Parents: Hendrik Slok Soede & Alida Georgina Marckelbach.
   Born: ~1839.
   Partner: Martinus Marius Vog.
   Partner born: ~1834.
   Married: 14-6-1868, Vreeland.
   Son: Hendrik George Vöge.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref.

   Name: Hendrik Soede      ID: c.1.3b.7.9.
   Parents: Hendrik Soede & Alida Georgina Marckelbach.
   Born: ca 08-1841.
   Died: 05-09-1841, Vreeland.
   • Sources:
   Genlias.

   Name: Alida Margaretha Barbara Slok Soede      ID: 1.3b.7.2.
   Parents: Hendrik Slok Soede & Alida Georgina Marckelbach.
   Born: ~1841.
   Died: 29-3-1847, Vreeland.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref.

   Name: Jeannete Slok Soede      ID: c.1.3b.7.3.
   Parents: Hendrik Slok-Soede & Alida Georgina Marckelbach.
   Born: 13-11-1842, Vreeland.
   Died: 14-06-1925, Baarn.
   Partner: Johannes Cornelis Klokke.
   Partner born: ~1841, Vreeland.
   Married: 26-1-1877, Vreeland.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref.

   Name: Hendrik Slok Soede      ID: c.1.3b.7.4.
   Parents: Hendrik Slok Soede & Alida Georgina Marckelbach.
   Born: 09-11-1844, Vreeland.
   Died: 10-3-1847, Vreeland.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref.

   Name: Jan Georg Slok Soede      ID: c.1.3b.7.5
   Parents: Hendrik Slok Soede & Alida Georgina Marckelbach.
   Born: 29-8-1846, Vreeland.
   Died: 5-4-1847, Vreeland.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref.

   Name: Alida Hendrica Margaretha Slok Soede      ID: c.1.3b.7.6.
   Parents: Hendrik Slok Soede & Alida Georgina Marckelbach.
   Born: ~5-1848.
   Died: 29-6-1848, Vreeland.
   • Sources:
    Vital stats:
Ref.

   Name: Hendrik George Sloksoede      ID: c.1.3b.7.7.
   Parents: Hendrik Sloksoede & Alida Georgina Marckelbach.
   Born: ~1850.
   Died: 21-6-1872, Vreeland.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref.

   Name: Johan Hendrik SlokSoede      ID: c.1.3b.7.8.
   Parents: Hendrik SlokSoede & Alida Georgina Marckelbach.
   Born: 10-05-1852, Vreeland.
   Died: 30-7-1929, Amersfoort.
   Partner: Aaltje van de Vegt.
   Partner born: ~1855, Abcoude.
   Married: 15-4-1877, Vreeland.
   Children: Alida Georgina Slok Soede (~1-1878–6-9-1878); Alida Georgina Slok Soede (~6-1881–14-10-1881); Hendrik Johannes Slok Soede(~11-1882–13-05-1883); Janette Alida Georgine Slok-Soede (~1884–?).
   • Sources:
   Vital stats:
Ref.
   Genlias.


Name: Frederika Wilhelmina Marckelbach      ID: c.1.3b.8.
Parents: Johan George Merckelbach & Alida van Deventer.
Born: 26-9-1811, Culemborg.
Died: 10-5-1835, Culemborg.
Partner: Pieter van Roon.
Partner's parents: Johannis van Roon & Maria de Kroon.
Partner born: 28-5-1812, Lekkerkerk.
Partner died: 5-4-1891, Culemborg/
Married: 28-2-1834, Culemborg.
• Notes:
The membership roll of the Nederduits Hervormde community of Culemborg shows that a Willemina Fr. Märckelbach deregistered for a move to Utrecht in July of 1833.
Pieter van Roon remarried 5-8-1836, Culemborg, with Dirkje Engelina van Haaren.
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1. Vital stats: Ref. 2. Religion: Ref. 3, Gelders archief.
up   c.1.3b.8.


Name: Johann Wilhelm Markelbach      ID: c.1.4.
Parents: Johannes Marckelbach & Klasina Smit.
Born: ~1761.
Interred (Pro Deo): 6-2-1795, Alkmaar.
Partner: Grietje van Voorst.
Partner's parents: Jan van Voorst & Willempje Bommers.
Married: 18-1-1784, Alkmaar.
• Notes:
Johann Wilhelm lived on the Nieuwesloot.
After his death, Grietje married Rutger Strik.
After her husband died, the mother, Willempje Bommers, remarried with Jan van Wesel.
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1, Ref. 2. Vital stats: Ref. 3.
Archief Alkmaar.
up   c.1.4.


Name: Klaasina Merckelbach      ID: c.1.4.1.
Parents: Johann Wilhelm Markelbach & Grietje van Voorst.
Baptized: 14-11-1784, Alkmaar.
Interred: 17-4-1795, Grote Kerk, Alkmaar.
• Sources:
Pedigree:
Ref. Vital stats: Ref. 2.
Archief Alkmaar.
up   c.1.4.1.


Name: Willemijntje Merckelbach      ID: c.1.4.2.
Parents: Johann Wilhelm Markelbach & Grietje van Voorst.
Baptized (Gereformeerd): 15-7-1787, Grote Kerk, Alkmaar. (Name recorded as Willempie Marckelbach.)
Interred: 16-11-1796, Grote Kerk, Alkmaar. (Recorded as being 12 yrs old.)
• Sources:
Pedigree:
Ref. Vital stats: Ref. 2.
Archief Alkmaar.
up   c.1.4.2.


Name: Johanna Merckelbach      ID: c.1.4.4.
Parents: Johann Wilhelm Markelbach & Grietje van Voorst.
Born: 15-5-1790, Alkmaar.
Baptized (Gereformeerd): 16-5-1790, Grote Kerk, Alkmaar.
Partner: Gerrit Jan Terbeek.
Partner born: ~1776, Binnen Egmonden.
Married: 9-2-1814, Heiloo.
• Notes:
The groom is the widower of Grietje Paauw. His trade was shoeing-smith.
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1. Vital stats: Ref. 2, Ref. 3.
Archief Alkmaar.
up   c.1.4.4.

   Name: Willem Terbeek      ID: c.1.4.4.1.
   Parents: Gerrit Jan Terbeek & Johanna Merkelbach.
   Born: ~1817, Heiloo.
   Partner: Neeltje Kaas.
   Partner born: ~1824, Broek op Langedijk.
   Married: 18-10-1846, Sint Maarten.
   • Notes:
   Shoeing-smith.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref.


Name: Johanna (Maria) Marckelbach      ID: c.1.11.
Parents: Johannes Marckelbach & Klasina Smit.
Baptized: 22-6-1763.
Died: 29-12-1818, Tilburg.
Partner: Dirk van den Hessenberg.
Partner died: &lt;1848.
• Sources:
Vital stats:
Ref. 1, Contributed: Ref. 2, Ref. 3.
up   c.1.11.

   Name: Jeanne van Hessenberg      ID: c.1.11.1.
   Parents: Thierrij van Hessenberg & Jeanne Marie Marckelbach.
   Born: 11-8-1791, Wageningen.
   Baptized (RC): RC) 15-3-1807.
   Partner: Henry Janssen.
   Married: 24-2-1813.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref. 1, Contributed: Ref. 2, Ref. 3.

   Name: Clazina Willemina van den Hessenbergh      ID: c.1.11.2a.
   Parents: Dirk van den Hessenbergh & Johanna Marckelbach.
   Born: 13-7-1797.
   Baptized (RC): 15-3-1807.
   Partner: Louis Mersé;.
   Married: 11-3-1818.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref. 1, Contributed: Ref. 2, Ref. 3.

   Name: Clazina Willemina van den Hessenbergh      ID: c.1.11.2b.
   Parents: Dirk van den Hessenbergh & Johanna Marckelbach.
   Baptized: 13-7-1797, Wageningen.
   Baptized (RC): 15-3-1807.
   Partner: Adriaan van Opstal.
   Married: 18-2-1841.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref. 1, Contributed: Ref. 2, Ref. 3, Gelders archief.


Name: Margaretha Barbara Markelbach      ID: c.1.5.
Parents: Johannes Hendrikus Markelbach & Clazina Smitsz.
Born: ~1766.
Died: 11-4-1848, Vreeland.
Partner: Jan Smit.
Partner died: &lt;1848.
• Sources:
Vital stats:
Ref.
up   c.1.5.


Name: Johannes Bernardus Markelbach      ID: c.1.6.
Parents: Johannes Hendrikus Markelbach & Clazina Smitsz.
Baptized: 9-7-1770, Grote Kerk, Breda..
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3.
up   c.1.6.


Name: Christiaan Markelbach      ID: c.1.7.
Parents: Johannes Hendrikus Markelbach & Clazina Smitsz.
Born: 15-4-1771.
Died: 17-4-1771, Kleine Kerk, Markendaal.
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3.
up   c.1.7.


Name: Barbara Joanna Markelbach      ID: c.1.8.
Parents: Johannes Hendrikus Markelbach & Clazina Smitsz.
Baptized: 5-1-1772, Grote Kerk, Breda.
• Sources:
Pedigree:
Ref.
up   c.1.8.


Name: Marijn Markelbach      ID: c.1.9.
Parents: Johannes Hendrikus Markelbach & Clazina Smitsz.
Born: 20-12-1774, Arnhem.
• Notes:
In 1780 he lives in Arnhem.
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1, Ref. 2.
up   c.1.9.


Name: Hermina Markelbach      ID: c.1.10.
Parents: Johannes Markelbach & Clasina Smit.
Born: 1776, Arnhem.
Died: 29-12-1866, Zeist.
Partner: Willem Antonie Buddingh.
Partner's parents: Rutger Buddingh & Johanna Keimeulen.
Partner baptized: 2-2-1777, Rhenen.
Partner died: 08-04-1826 , Rhenen.
• Notes:
Name on record of death: Willemina Markelbach.
• Sources:
Pedigree:
Ref. 1. Vital stats: Ref. 2.
up   c.1.10.

   Name: Johanna Buddingh      ID: c.1.10.1.
   Parents: Willem Antonie Buddingh & Hermina Markelbach.
   Born: ~1800.
   Died: 25-10-1877, Zeist.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref.

   Name: Clasina Johanna Buddingh      ID: c.1.10.2.
   Parents: Willem Antonie Buddingh & Hermina Merkelbach.
   Born: ~1802.
   Died: 4-11-1878, Zeist.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref.

   Name: Rutger Buddingh      ID: c.1.10.3.
   Parents: Willem Anthony Buddingh Rutgerz & Hermina Merckelbach.
   Born: ~1805, Rhenen.
   Died: 21-2-1885 Rhenen.
   Partner: Willemeijntje Bartelink.
   Partner born: ~1790, Amsterdam.
   Married: 29-08-1828, Rhenen.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref.

   Name: Johannes Buddingh      ID: c.1.10.4.
   Parents: Willen Anthonij Buddingh & Hermina Merckelbach.
   Born: ~1807, Rhenen.
   Died: 2-5-1871, Doorn.
   Partner: Maria Wilhelmina Koopman.
   Partner born: ~1804, Utrecht.
   Married: 9-10-1829, Doorn.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref.

   Name: Hendrina Beatrix Buddingh     ID: c.1.10.5a.
   Parents: Willen Anthonij Buddingh & Hermina Merckelbach.
   Born: 12-2-1809, Rhenen.
   Died: 4-3-1889, Zeist.
   Partner: Simon Lisman.
   Partner born: 14-11-1802, Nijmegen
   Married: 22-4-1853, Nijmegen.
   • From Genlias:
   Gemeente: Nijmegen.
   Datum: 22-04-1853.
   Bruidegom: Simon Lisman.
   Geboortedatum: 14-11-1802.
   Geboorteplaats: Nijmegen.
   Bruid: Hendrina Beatrix Buddingh.
   Geboortedatum: 12-02-1809.
   Geboorteplaats: Rhenen.
   Vader bruidegom: Jan Lisman.
   Moeder bruidegom: Willemina Hendriks.
   Vader bruid: Willem Anthonij Rutgerszoon Buddingh.
   Moeder bruid: Hermina Merckelbach.
   Nadere informatie: beroep Bg.: zonder beroep; beroep Bd.: zonder beroep; beroep vader Bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder Bg.: zonder beroep; beroep vader Bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder Bd.: zonder beroep; bruidegom ook Lieman.
   • Sources:
   
X-ref. Vital stats: Ref.

   Name: Hendrina Beatrix Buddingh      ID: c.1.10.5b.
   Parents: Willem Anthonij Rutgerszoon Buddingh & Hermina Merckelbach.
   Born: 12-2-1809, Rhenen.
   Died: 4-3-1889, Zeist.
   Partner: Pieter Thomas.
   Partner born: ~1810, Maartensdijk.
   Married: 16-12-1857, Utrecht.
   • Sources:
   
X-ref. Vital stats: Ref.

   Name: Willemina Hermina Buddingh      ID: c.1.10.6.
   Parents: Willem Anthonij Buddingh & Hermina Merckelbach.
   Born: ~1812.
   Died: 8-1-1879, Rhenen.
   Partner: Arie Meijer.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref.

   Name: Diderik Cornelis Budding      ID: c.1.10.7a.
   Parents: Willem Antonie Budding & Hermina Marckelbach.
   Born: ~1814, Rhenen.
   Died: 9-7-1897, Zeist.
   Partner: Aleida Christina Muller.
   Partner born: ~1804, Ulsen (in Hannover).
   Married: 8-6-1845, Zeist.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref.

   Name: Diderik Cornelis Budding      ID: c.1.10.7b.
   Parents: Willem Antonie Budding & Hermina Marckelbach.
   Born: ~1814, Rhenen.
   Died: 9-7-1897, Zeist.
   Partner: Hendrica van Reemst .
   • Sources:
   Genlias.

   Name: Maria Buddingh      ID: c.1.10.8.
   Parents: Willem Anthoni Buddingh & Hermina Merkelbach.
   Born: ~1817, Rhenen.
   Partner: Gerrit Hermanus ten Katen.
   Partner born: ~1813, Amsterdam.
   Married: 28-10-1852, Zeist.
   • Sources:
   Vital stats:
Ref.

Footnotes

Ancestry of Sybrigje Feenstra:
1. Wepke Thyssen Feenstra, † 1773.
    Merchant, Leeuwarden.
    1. Ds Pieter Wepkes Feenstra, 1768-1858, × Anna Pieter Hiddema.
        Baptist clergyman, Holwerd and Sneek.
        1. Ds Pieter Feenstra Sr, 1801-1850, × Pietje de Jong.
            Baptist clergyman, Sappermeer, Hoogeveen, Leer (Germany).
            1. Ds Pieter Feenstra Jr (O.O.N.), 1850-1936, × Anna Maria Catharina Tjeenk Willink.
                Baptist clergyman, Witmarsum, Nijmegen, Amsterdam. Charman Algemene Doopsgezinde Sociëteit Amsterdam, member Teyers Godgeleerd Genootschap.
                1. Hermanus Diedericus Feenstra, 2-3-1886, Nijmegen.
                    Counsellor, Court of Justice, Amsterdam.
                    1. Robert Feenstra, 1920.
    2. Marten Wepkes Feenstra, 1775-1824 × Sijbrigje Pieters Hildama.
                    Wood merchant, Franeker
                    1. Pieter Martens Feenstra, 1820-1860 × Lamberdina Reinouts.
                        1. Metje, 21-10-1844, Bolsward.
                        2. Metje, 1-1-1847, Bolsward.
                        3. Marten, 10-1-1849, Bolsward.
                        4. Metje, 28-5-1851, Bolsward, × Sibbert Dikhoff.
                        5. Berend, 11-3-1855, Bolsward.
                        6. Wepko, 19-2-1857, Bolsward.
                        7. Sijbrigje, 27-2-1885, Bolsward, × Gijsbert Matthijs Märckelbach.  
*  fn1


Family members insist the name of Willem Hermans's spouse recorded by Genlias is not correct. Her first name would be Catharina. Willem Hermans called her Too, short for Catharina. Her granddaughter Catharina Willemien insists she is named after her. But the triplet of given names given here appears, according to Genlias, on three records: that of her marriage, that of the overlijding of her husband and that of her own passing.  *  fn2

Valid XHTML 1.0!  tux   mveMVE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Above space serves to put hyperlinked targets at the top of the window

Page maintenance
Page format: Jan. 28, 2012
Edit:
Spell check: to be done
Reminders
Link check:
XHTML verify: March 10, 2012

Editor's scratchpad

1. About Dutch Hervormd Church and separation of Church and State: http://www.nederlandshervormd.nl/ :
Op deze plaats willen wij u enige informatie beschikbaar stellen, die in deze bange tijd u welicht enige helderheid kan verschaffen rond het streven van de kerkelijke leiding van de Nederlandse Hervormde Kerk tot het verkopen van de vaderlandse kerk aan een nieuwe vrije kerkelijke vereniging.
Er heerst op dit moment zowel verwarring als verbijstering. Verwarring bij hen die zich door langzaam veranderde omstandigheden niet voldoende houvast meer lijken te hebben aan zowel het oorspronkelijk reformatorische als ook het nieuw religieuze. Maar ook verbijstering bij hen die inmiddels ontdekken waar dit proces in een aantal aspecten al toe heeft geleid. We lijken echter op zowel synodaal niveau als door toedoen van vele kerkenraden beroofd te worden van de dure roeping, die de vaderlandse kerk van ouds is opgelegd geweest. En dat in het bijzonder gezien haar plaats en verantwoordelijkheid als landskerk.
Temidden van deze situatie komen er uit leedwezen over dat wat binnen de vaderlandse kerk gaande is, regelmatig heimwee gevoelens, maar zeker ook leerstellige bezwaren naar boven. Echter zodra de toepassing voor eigen situatie moet worden gemaakt, gaat men toch ‘om’. In lijn met de geest van de tijd gaat men kiezen voor de ‘beste’ vrije kerk in Nederland, in plaats van te blijven op de plaats waar men krachtens geboorte en doop bij voorbaat reeds toebehoord: de (vaderlandse) kerk và n Nederland. Buiten dit besef om is het niet mogelijk te verstaan wat er op het spel staat. Een theocratische zicht in oorspronkelijk reformatorische zin is hier onontbeerlijk.
Deze informatie-plaats is een handreiking om als een eenvoudig getuige en protestant in oorspronkelijke zin, niet te wijken voor kerkelijk onrecht en geweld, maar te blijven op de puinhopen van Jeruzalem. De informatie die hier beschikbaar gesteld is bestaat uit een losse niet gesystematiseerde artikelenreeks, waarbij veel gebruik is gemaakt van dat wat eerder in een of andere vorm gepubliceerd is. Wellicht dat hier in de loop der tijd meer vorm aan gegeven kan worden. Deze site is een initiatief van A.A.A.Oussoren.
See also: http://www.protestant.nl/encyclopedie/geschiedenis/nederlandse-hervormde-kerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Hervormde_Kerk